صوت دروس حوزوی

در این صفحه، مجموعه‌ای ارزشمند و جدید از صوتهای خوب و با کیفیت تدریس دروس حوزوی را خدمت شما مخاطبین عزیز تقدیم میکنیم. 
اکثر این صوتها به صورت اختصاصی در مجموعه طلبگی تا اجتهاد تولید شده و برای اولین بار منتشر شده است.

عنوان درس نام استاد ســـــال
پایه اول
آموزش فقه(احکام) علایی نژاد ۹۴-۹۵
صرف کچویی  ۹۴-۹۵
صرف کچویی ۹۳-۹۴
صرف حسینی ۹۲
صرف راسل ۹۲-۹۳
نحو۱: صمدیه  هاشمیان  
نحو۱: صمدیه حسینی ۹۲
نحو۱: صمدیه راسل ۹۸
نحو۱: هدایه و صمدیه و نحو مقدماتی پورمدنی ۹۳-۹۴
منطق ۱ بغدادی  ۹۳-۹۴
شرح «العوامل فی النحو» حسینی  
نحو۱: الهدایة فی النحو افشارپور  
پایه دوم
نحو ۲: سیوطی ۱ راسل ۹۴-۹۵
نحو ۳: سیوطی ۲  راسل  ۹۴-۹۵
منطق ۲ (مظفر) علایی نژاد  ۹۴-۹۵
منطق ۲ (مظفر) ابوالقاسمی ۹۴-۹۵
منطق ۳ (مظفر) بغدادی ۹۵-۹۶
نحو ۲ و ۳ سیوطی حسینی ۹۲-۹۳
نحو ۲ و ۳ سیوطی هاشمیان ۹۲-۹۳
پایه سوم
بلاغت (جواهر البلاغه) حسینی   
بلاغت (مختصر المعانی)   پورمدنی ۹۴-۹۵
بلاغت (مختصر المعانی)  مؤمنی  
مغنی الادیب عابدی ۹۵-۹۶
مغنی الادیب ۱ و ۲ هاشمیان  
مغنی الادیب ۱ و ۲ حسینی

۹۳-۹۴

مغنی الادیب ۱ (جدید) راسل ۹۶-۹۷
پایه چهارم
اصول ۱: الموجز عابدی  ۹۴-۹۵
فقه ۲: شرح لمعه(از صوم تا متاجر)  همتیان  ۹۴-۹۵
فقه ۱: شرح لمعه شورگشتی  

فقه ۲: شرح لمعه (جدید) 

با کمک مالی شما منتشر شد

شورگشتی  

فقه ۲: شرح لمعه (جدید)

با کمک مالی شما منتشر شد

ابوالقاسمی ۹۷-۹۸
پایه پنجم   
اصول ۲ استوار  ۹۴-۹۵
اصول ۲ عابدی ۹۵-۹۶
فقه ۳   فربهی ۹۴-۹۵
فقه ۳: شرح لمعه  شورگشتی  
فقه ۴: شرح لمعه  شورگشتی  
پایه ششم
اصول ۳  توسلی ۹۴-۹۵
اصول ۳  شورگشتی  

اصول ۳ (جدید)

با کمک مالی شما منتشر شد

عابدی ۹۶-۹۷