آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب ۲» استاد «محمد عابدی» + دانلود تقریر

101
350
۳.۷
(۳)

صوت تدریس مغنی الادیب

با سلام به شما دوستان خوب طلبگی تا اجتهادی. امروز صوت تدریس کامل کتاب «مغنی الادیب ۲» که شامل حرف «لو» تا آخر باب اول به همراه «باب رابع» است و توسط استاد عابدی زید عزّه تدریس شده است، خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

الحمدلله این صوت به صورت کامل توسط چند تن از طلاب عزیز عنوان گذاری شده است، بنابراین به صورت جلسه های تک تک به همراه عنوان هر جلسه خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد تا هر جلسه یا بخشی را که نیاز داشتید دانلود بفرمایید.

نیمه اول سال

  شرح دانلود
۱ تعهدات کلاس – بیان خطبه ص۲۳
۲ اتمام خطبه و ابتدای باب اول،ص_۲۴و۲۵
۳ لو نوع اول _،_ص۲۶۸
۴ بررسی امتناع لو نوع اول_،_ص۲۶۹
۵ بررسی امتناع لو نوع اول ۲،_ص۲۶۹
۶ بررسی امتنناع لو نوع اول۳ – نظر محققین ، ص۲۷۰ 
۷ بررسی امتنناع لو نوع اول ۴ – نظر محققین۲ ، ص۲۷۱ 
۸ بررسی امتناع لو نوع اول۵-نظرمحققین۳-نوع الثانی ص۲۷۱
۹ بررسی امتناع لو نوع اول۶-نظرمحققین۴- ص۲۷۲ 
۱۰ جمع بندی مباحث لو وجه اول و کار ابن هشام در این بحث ،-شروع لو وجه دوم ۱
۱۱ لو وجه دوم ، ص۲۷۲
۱۲ لو وجه دوم ۲ 
۱۳ لو وجه دوم ۳
۱۴ لو وجه دوم ۴ – لو وجه سوم ۱
۱۵ لو وجه سوم ۲ ص۲۷۴
۱۶ لو وجه سوم ۳ -لو وجه چهارم
۱۷ لو وجه چهار ۲
۱۸ لووجه چهارم۳-لو وجه پنجم-هنا مسائل مسئله اول ص۲۷۶
۱۹ هنا مسائل مسئله اول ۲ ودوم
۲۰ مسئله دوم۲ ، سوم و چهارم
۲۱ مسئله چهارم ۲ص۲۷۸ – لولا وجه اول
۲۲ لولا وجه اول ۲ ، ص۲۷۹
۲۳ لولا وجه اول ۳
۲۴ اتمام لولا وجه اول -لولا وجه دوم و سوم 
۲۵ اتمام لولا وجه سوم-لولا وجه چهارم – قسم دیگر در لولا طبق نظر هروی 
۲۶ قسم دیگر لولا طبق نظر هروی ۲ – لوما 
۲۷ لیت
۲۸ لیت ۲ – لیس 
۲۹ لیس ۲
۳۰ لیس۳- اقسام ما – ما اسمیه معرفه ناقصه
۳۱ ما اسمیه معرفه تامه(عامه و خاصه)
۳۲ ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی(ناقصه – تامه احدها و ثانیها)
۳۳ ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی (تامه ثالثها) – ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی
۳۴ ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی نوع استفهامی ص۲۸۹- وجه اول ماذا
۳۵ وجوه دیگر ماذا ص۲۹۱ – ما نکره متضمن معنی حرفی نوع شرطیه غیر زمانیه
۳۶ ما شرطیه زمانیه
۳۷ ما شرطیه زمانیه ۲ – ما حرفیه نافیه ص۲۹۲
۳۸ ما حرفیه مصدریه
۳۹ ما حرفیه مصدریه ۲ – ما کافه از عمل رفع
۴۰ ما کافه از عمل رفع – کافه از عمل نصب و رفع
۴۱ ما کافه از عمل نصب و رفع ۲ ص۲۹۵
۴۲ ما کافه از عمل نصب و رفع ۳ – ما کافه از عمل جر – مختصری پیرامون رسم الخط
۴۳ تتمه رسم مصحف -ما کافه از عمل جر- حرف رب
۴۴ ما کافه از عمل جر – حرف کاف ص۲۹۶ -حرف باء
۴۵ چهارم حرف من ص۲۹۷ ، اولین از ظروف ، بینما
۴۶ ظرف حیث و اذ ، ما غیر کافه عوضیه
۴۷ ما غیر عوضیه 
۴۸ ما غیر عوضیه ۲ – هذا فصل عُقد للتدریب
۴۹ هذا فصل عقد للتدریب ۲
۵۰ هذا فصل عقد للتدریب ۳ ص۳۰۱
۵۱ هذا فصل عقد للتدریب ۴ -متی 
۵۲ متی ۲ – مذ و منذ
۵۳ مذ و منذ ۲
۵۴ مذ و منذ۳ – مع
۵۵ مع ۲
۵۶ مَن شرطیه و استفهامی ص۳۰۶
۵۷ مَن استفهامیه،موصوله و نکره موصوفه – تنبیه اول
۵۸ تنبیهان مَن
۵۹ تنبیهان مَن – شروع مِن – نکاتی پیرامون حروف جر
۶۰ معنای اول مِن
۶۱ تتمه معنای اول مِن – معنای دوم آن – معنای سوم آن
۶۲ تکمیل معنای سوم مِن ، معنای چهارم
۶۳ معنای پنجم و ششم
۶۴ معنای هفتم تا یازدهم مِن
۶۵ معنای دوازدهم و سیزدهم مِن
۶۶ معنای سیزدهم تا پانزدهم مِن
۶۷ اتمام دو معنای آخر(شروط زیادتها) – تنبیهات اول
۶۸ تنبیهات اول ۲
۶۹ تنبیهات دوم و سوم
۷۰ ادامه تنبیهات سوم
۷۱ دو مساله آخر مِن – شروع مهما
۷۲ معنای دوم و سوم مهما و اتمام آن – شروع نون مفرده – نون تاکید
۷۳ اتمام نون تاکید – شروع نون تنوین
۷۴ اقسام نون تنوین
۷۵ تنوین عوض (جوار و غواش)
۷۶ ادامه بحث اقسام تنوین
۷۷ تنوین ترنم
۷۸ ادامه تنوین غالی
۷۹ نون ادامه نون ضرورت تا نون وقایه
۸۰ نون وقایه – نعم
۸۱ ادامه نعم
۸۲ کاربرد ها و استعمالات نعم ، لا و بلی
۸۳ اتمام نون مفرده – ها مفرده
۸۴ ها مفرده – ها
۸۵ تتمه هاء – شروع هل
۸۶ ادامه بحث هل
۸۷ ادامه هل ص۳۳۴
۸۸ ادامه فرق ۹ و ۱۰ از موارد فرق بین هل و همزه
۸۹ ادامه بحث هل ، ص۳۳۵
۹۰ اتمام بحث هل – هو
۹۱ شروع واو مفرده – واو عاطفه
۹۲ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد اول و دوم
۹۳ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد سوم (لا نصیّه)
۹۴ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد چهارم تا هفتم
۹۵ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد ۸ و ۹
۹۶ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد ۱۰ تا ۱۳
۹۷ تا ۱۰۴ ادامه بحث

۱۰۵ اتمام بحث واو – شروع بحث وا ص۳۵۲
۱۰۶ اتمام بحث وا ص۳۵۳ – شروع بحث الف ص ۳۵۷ 
۱۰۷ التاسع ؛ ان تکون بدلا من نون ساکنه ، ص۳۵۸ – یاء مفرده ص۳۶۳
۱۰۸ یا ؛ حرف موضوع لندا البعید ، ص۳۶۳
۱۰۹ اتمام بحث

نیمه دوم سال

(توجه مهم: تقریرهای قرارداده شده خدمت استاد گرامی تقدیم نشده است و صرفا ارائه شده توسط یکی از مخاطبین گرامی است که زحمت کشیده و این تقریرات را تهیه فرموده است)

موضوع دانلودِصوت دانلودِ تقریر
۱ شروع باب رابع
۲ موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم و اقوال مورد اول 
۳ حل ابن هشام (التحقیق) در مورد اول
۴ دومورد دیگر از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
۵ بیان ابن هشام در مورد سوم از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
۶ موارد وجوب حکم به مبتدا بودن موخر – شروع ما یعرف به الاسم من الخبر
۷ ادامه مایعرف به الاسم من الخبر
۸ اتمام مایعرف به الاسم من الخبر
۹ مایعرف به الفاعل من المفعول
۱۰ فرعان – ماافترق فیه عطف بیان و البدل ص۴۲۵
۱۱ تفاوت اول از عطف بیان و بدل
۱۲ ادامه تفاوت ها ص ۴۲۵
۱۳ فرق دوم تا پنجم
۱۴ نکته ای در فرق پنجم – فرق ششم
۱۵ اتمام فرق بدل و عطف بیان
۱۶ صفت مشبهه و اسم فاعل 
۱۷ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل
۱۸ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل – ادامه فرق سوم تا هفتم
۱۹ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل – ادامه فرق هفتم تا یازدهم
۲۰ اتمام فرق های صفت مشبهه و اسم فاعل – اتمام فرق یازدهم
۲۱ تعریف حال و تمییز – فروق شان تا فرق دوم
۲۲ ادامه تفاوت های حال و تمییز تا تفاوت پنجم
۲۳ ادامه تفاوت پنجم – تفاوت ششم
۲۴ اتمام تفاوت ها – اقسام حال
۲۵ سه تقسیم اول حال
۲۶ ادامه تقسیم سوم – تقسیم چهارم
۲۷ ادامه بحث اقسام حال
۲۸ اتمام بحث اقسام حال – اعراب اسماء شرط و استفهام
۲۹ ادامه بحث اعراب اسماء شرط و استفهام
۳۰ اتمام بحث اعراب اسماء شرط و استفهام
۳۱ مسوغات الابتداء بالنکرة
۳۲ ادامه مسوغات ؛ مسوغ اول تا چهارم
۳۳ ادامه مسوغات چهارم تا هفتم
۳۴ ادامه مسوغات هفتم تا نهم
۳۵ اتمام بحث مسوغات
۳۶ شروع اقسام عطف – عطف علی اللفظ
۳۷ عطف علی المحل
۳۸ ادامه عطف علی المحل
۳۹ بحث ایه ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصابئون
۴۰ ادامه مباحث قبل و رد شرطیت محرز
۴۱ اتمام عطف علی المحل – شروع عطف علی التوهم
۴۲ تتمه عطف علی المحل(بررسی آیه وضو) – ادامه عطف علی التوهم
۴۳ ادامه مبحث قبل
۴۴ «و اما المرفوع» – «و اما المنصوب» – «و اما المرکب»
۴۵ اتمام «و اما المرکبات» – تنبیه اول
۴۶ اتمام تنبیه اول – شروع تنبیه دوم
۴۷ اتمام بحث عطف علی التوهم – عطف جمله خبری بر انشا و عکسش
۴۸ اتمام بحث عطف جمله خبری بر انشا و عکسش
۴۹ عطف الاسمیة علی الفعلیة
۵۰ العطف علی معمولی عاملین
۵۱ المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة ص۴۵۱
۵۲ اتمام مورد اولی – اتمام مورد دوم
۵۳ مورد سوم و چهارم ؛ بحث حقیقت ضمیر شأن
۵۴ اتمام ۵ مورد ؛ تا سر الخامس أن یجر بـ«رب» مفسَّراً بتمییز
۵۵ اتمام بحث المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة
۵۶ شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عمادا
۵۷ اتمام مسئله اول – شروع مسئله دوم – فایده اول برای ضمیر فصل
۵۸ اتمام مسئله دوم
۵۹ اتمام بحث ضمیر فصل
۶۰ شروع بحث روابط الجمل
۶۱ الخامس به بعد
۶۲ السابع به بعد – بحث جدید ؛ الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد اول جمله خبریه
۶۳ الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد دوم جمله وصفیه
۶۴ بیانی مختصر پیرامون ازدواج طلاب مجرد – مورد سوم و چهارم
۶۵ مورد پنجم
۶۶ ادامه مورد پنجم تا مورد نهم
۶۷ مورد دهم به بعد – اتمام این بحث
۶۸ شروع بحث جدید؛ الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة – مورد اول تا سوم
۶۹ ادامه مورد سوم تا مورد هفتم
۷۰ مورد هشتم تا مورد یازدهم
۷۱ ادامه مورد یازدهم ص۴۶۷
۷۲ اتمام بحث قبلی – الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً
۷۳ اتمام این بحث ، از تاسع الی آخر
۷۴ شروع بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر
۷۵ ادامه بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر
۷۶ ادامه بحث ، از جلسات سال های گذشته

مطالب مرتبط:

  1. صوت تدریس مغنی الادیب ۱ استاد روح الله راسل
  2. آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب» استاد «سید سلمان حسینی»
  3. آرشیو صوت تدریس مغنی الادیب استاد «هاشمیان» (مغنی ۱ و ۲)​
  4. آرشیو صوت تدریس اصول ۱ (الموجز) استاد عابدی
  5. شرح فارسی مغنی ۱ و ۲ + دانلود فایل وان نوت​
  6. آرشیو صوت تدریس دروس حوزوی
  7. نمودار درختی مغنی الادیب
  8. مغنی الادیب در لپ تاپ شما (وان نوت)

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۳.۷ / ۵. تعداد رای: ۳

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

101
دیدگاه بگذارید

avatar
101 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
پاسخ:محمد رضاسیدمصطفیپسر طلبهehsna Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام علیکم

ایشون تلاششون همین هست اما چون عنوان نداره اطلاع ندارم اما آرشیو بسیار ارزشمندی هست
reza
Guest
reza
سلام
آیا کل محدوده به صورت کامل درس داده شده ؟؟؟
مهدی
Guest
مهدی
سلام با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون.میخواستم خواهش کنم که با استاد عابدی صحبت کنین وایشون رو راضی کنید تا همه ی صوت های مغنی در سایت قرار داده بشه…
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام علیکم

نمودار کامل مغنی در حال تولید هست و بخش هایی ازش تولید و منتشر شده و بقیه بخش ها در مراحل اولیه تولید هست
وحید
Guest
سلام خسته نباشید
استفاده کردم ممنون
فقط اگر امکانش هست نمودار کامل مغنی رو بزارین هرچی گشتم نبود
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

نوشتیم مغنی ۲ که محدوده اش مشخصه
محمد
Guest
محمد
سلام باب اول نداره؟
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

به علت بالا بودن حجم و محدود بودن هاست سایت، امکانش نیست
خدا
Guest
خدا
سلام خسته نباشید، میشه لطفا کل این صوت‌ها رو به صورت زیب هم در سایت قرار دهید
پاسخ:
Guest
پاسخ:
با سلام و تشکر فراوان از شما دوست عزیز

بله صحیح فرموده بودید و اصلاح شد
اما مورد دوم که فرموده بودید مشکلی نداشت
سرباز گمنام
Guest
سرباز گمنام
سلام خسته نباشید و طاعات وعبادات قبول حق
به نظر میرسد که صوت ششم نیمسال اول با قسمت پنجم یکی است
وهمچنین صوت اخر نیمسال اول نیز همان صوت پنجم می باشد!!
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

منتشر و تکمیل شد
موفق باشید
علی
Guest
علی
عرض سلام و خسته نباشید خدمن تیم از طلبگی تا اجتهاد
میخواستم بدونم که صوت باب رابع ظرف فردا پس فردا بارگذاری خواهد شد یاخیر؟
چون بنده چهارشنبه از امتحانشو دارم و میخواستم اگر زودتر اماده میشه جلساتی روکه غایب بودم رو ازصوتش استفاده کنم…
واینکه به نظرم یه ذره کند و آروم عمل میکنید…وگرنه بارگذاری صوت مگه روزی چقد وقت میگیره! وقت استفاده ازاین صوتها الان هست که در فصل امتحانات قرارداریم
خواستم این انتقادم رو نیز به شما منتقل کنم
درکل ممنون برای حضورتون و آرزوی موفقیت برای تیمتون
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام علیکم

به صلاحدید استاد آن آرشیو حذف شده است و منتشر نخواهد شد
سینا
Guest
سینا
با تشکر بابت پاسخ اگر ممکن هست صوت تدریس دوره سابق مغنی۱ ایشان را منتشر کنید گمان میکنم موجود بود ما غفلت کردیم برداشته شد.
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

ضبط شده اما به دلایلی ایشان مایل به انتشار نبودند
سینا
Guest
سینا
سلام خسته نباشید
مغنی ۱ ایشون موجود نیست?
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

اون هم آماده است فقط باید بارگذاری بشه، کمی صبر داشته باشید و فعلا از همین ۱۰۹ جلسه استفاده کنید
موفق باشید
محمد
Guest
محمد
سلام. دستتون درد نکنه واقعا برای طلاب زحمت میکشین… نیمه دوم سال رو کی میزارین؟
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

صوت ایشون در دست آماده سازی است ان شاالله به زودی منتشر خواهد شد
سرباز گمنام
Guest
سرباز گمنام
سلام وخسته نباشید
باتشکر از زحماتتون میخواستم بدونم کی صوت ایشون در مغنی آماده میشود چرا که صوت اصول استاد عابدی در مواقع بسیاری به مغنی رجوع می دهند
پاسخ:
Guest
پاسخ:
آقای میرعارفین ضمن عذرخواهی فرمودند هنوز فرصت نکردن ایشالا آماده بشه تقدیم میشه
رضا
Guest
رضا
سلام و عرض ادب
بنده فقط جوابی که تیم پاسخگویی محترم حدود ۴۰ روز پیش یعنی روز اول محرم دادند رو کپی پیست میکنم.نظر قبلی بنده هم مبنی بر خواهش مجدد حذف شد!
و اما متن جوابی که به من داده بودید:
علیکم السلام
ممنون از لطفتون
آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان
پویا
Guest
پویا
سلام
از زحماتتون متشکرم.
لطفا هرچه زود تر صوت های مغنی استاد عابدی رو توی سایت قرار بدید….
ممنون
محمد
Guest
محمد
پاسخ:
Guest
پاسخ:
علیکم السلام

ممنون از لطفتون
آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان 
رضا
Guest
رضا

سلام و خدا قوتبذارید شرح حال خودمون که گروهی از طلاب در یکی از شهرستانهاست رو بگم براتونمتاسفانه اساتیدی که واسه امسال مغنی ما قرار دادن به درس واقف نیستن.و اصلا مسلط نیسن.سرد برخورد میکنن با درس و ما رو سرد میکنن و فقط میخوان متن رو بخونن و سریع برن.قادر به جواب سوالات نیسن.دیگه چی بگم براتون تو خود حدیث مفصل….شهریور تمام شد و منتظریم و چشم براه صوت استاد عابدی تا اینکه این عمری که داره ازمون گرفته میشه بیهوده از بین نره۲۰ روز پیش فرمودید بارگزاری میکنید.خودتون میدونید که زمان واسه طلبه چقدر مهمه با این سیستم… Read more »

پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام برادر
چشم به زودی انجام میشه ان شاء الله
موفق باشید
لبیک یا خامنه ای
Guest
لبیک یا خامنه ای
سلام شکر الله مساعیکم لطفا مغنی۲ حضرت استادعابدی دامت توفیقاته را بارگذاری کنید
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام برادر
الحمدلله صوتها رسیده دستمون ایشالا به زودی بارگذاری میشه….
التماس دعا
رضا
Guest
رضا
سلام
برادران عزیز
ما طلاب چشم انتظار بارگزاری صوتهای استاد عابدی هستیم
ممکنه خواهش کنیم یک نفر رو مسئول کنید پیگیری کنه؟
واقعا خدا خیر کثیر بهتون بده
منتظریم و خواهش اکید داریم
رضا
Guest
رضا
سلام
خدا قوت
خواهش میکنیم که پیگیر بشید و صوتها رو بارگزاری کنید
سال تحصیلی شروع شده ولی ….
بسیار بسیار ممنونیم
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام برادر
اخیرا یکی از شاگردان ایشون تماس گرفتند و فرمودند که آماده اند صوت ها رو تحویل تیم مدیریت سایت طلبگی تا اجتهاد بدهند.
ایشالا به زودی تحویل گرفته میشه و بارگذاری میشه..
موفق باشید
التماس دعا
محمد
Guest
محمد
سلام
صوت استاد عابدی ، آماده شد؟
جزاکم خیرا
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام برادر….
تا ترم بعد منتظر صوت جدید نباشید مسئول انتشار صوت براشون مشکلی پیش اومده دعا بفرمایید حل بشه ان شاء الله
موفق باشید
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام علیکم
از مرکز تخصصی ادبیات عرب حوزه یا گروه ادبیات عرب انجمن های حوزه بپرسید..
فاضل
Guest
فاضل
سلام علیکم واقعاخسته نباشیدتشکرقدردانی میکنم اززحمات شما ویک خواهشی دارم اگرمیشه صوت دروس حضرت آقای عابدی رو بگذاریدتامن وامثال من که ازهمچین نعمتی محروم هستیم استفاده ی کامل روببریم باتشکر ازشمایاعلی مدد
Amir
Guest
Amir
سلام.جون مادرتون صوت مغنی امسال استاد رو زود منتشر کنید و همچنین اصول مظفر رو اجازش رو از ایشون بگیرید.شده با التماس هم شده بگیرید.تو رو خدت
محمد احمدی
Guest
محمد احمدی
با سلام مجدد
این هم لینک کانال مغنی ۱ و مختصر
مغنی ۱ برای استاد هاشمیان است و مختصر برای استاد پورمدنی است.
فقط این دروس برای امسال است یعنی سال تحصیلی ۹۵_۹۶
این هم لینک کانال:
moghni1@
محمد احمدی
Guest
محمد احمدی
سلام خدمت دوستان گلم
کسانی که صوت تدریس استاد عابدی رو در درس مغنی میخواستند میتونند صوت استاد رو از کانال مغنی ۲ که بچه های مدرسه معصومیه ساختند استفاده کنند
این هم لینک کانال جوین شید و لذت ببرید ضمنا مدیر کانال چند روز بعد از تدریس استاد عابدی صوت ان جلسه را با ذکر تاریخ جلسه در کانال قرار میده
خیلی کانال خوبیه برای کسانی که عجله دارند دروس اقای عابدی رو دانلود و استفاده کنند
فقط استفاده کنید و برام دعا کنید.
این هم لینک کانال تلگرام مغنی ۲ استاد عابدی کانال حداقل هر چند روز یکبار بروز رسانی میشود
جوین شید
moghni2@
مهدی
Guest
مهدی
سلام باسپاس از همتتان توروخدا هرچه زودترمغنی۲استادعابدی حفظه الله تعالی را منتشر کنید استاد عابدی نوکرتیم
لبیک یا خامنه ای
Guest
لبیک یا خامنه ای
سلام خوشحال می شویم اولین صوتی که در این ماه بارگذاری می شود مغنی۲استاد عابدی دامت برکاته باشد
علیرضا
Guest
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم دوستان عزیز برادران اگر کسی صوت استاد عابدی برای تدریس مغنی الادیب را دارد برا بنده در تلگرام بفرسته ایدی بنده
nokareemamali@
ممنون میشم خیلی احتیاج دارم.
یافاطمه سلام الله علیها
Guest
یافاطمه سلام الله علیها
سلام علیکم شکرالله سعیکم انشاءالله.شدید نیازمند صوت مغنی۲حضرت استاد عابدی حفظه الله هستیم.
محمد احمدی
Guest
محمد احمدی
سلام علیکم
من دانشجو ادبیات عرب ترم پنج هستم و یک سال بعد کنکور دارم از عزیزانی که فایل های مغنی استاد عابدی را دانلود کردند خواهش و تمنا دارم برای من در تلگرام بفرستند .
دوستان عزیز اپلود کردن هیچ هزینه ای ندارد و میشود شب ها فایل های حجیم چند گیگی را برای اپلود گذاشت.
این هم آیدی تلگرام من:
ahmadi025@

منتظرم تو رو خدا دوستانی که دانلود کردند برام بفرستند
اجرکم عندالله
یا علی مدد
فقط آیدی تلگرامم رو عوض کردم دوستان اگر کسی دانلود کرده به این ایدی جدید بفرستد ایدی قبلی رو پاک کردم ممنونم

طلبه پایه 3
Guest
طلبه پایه 3
سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید مغنی۲استاد عابدی را کی منتشر می کنید؟
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام

خیر موجود نیست
محمد احمدی
Guest
محمد احمدی
سلام____ببخشید من شنیدم صوت مغنی استاد عابدی دی وی دی اش رو مدرسه معصومیه داره___آیا من بیام مدرسه معصومیه دی وی دی استاد عابدی رو میتوانم بگیرم از مدرسه یا نه؟؟؟
پاسخ:
Guest
پاسخ:
سلام 

ان شاالله 
حفظه الله
لبیک یا خامنه ای
Guest
لبیک یا خامنه ای
سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید به پاس زحمات خالصانه تان لطف فرمائید تا ترم جدید شروع نشده مغنی۲حضرت استاد عابدی افضه الله تعالی را منتشر کنید