آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب ۲» استاد «محمد عابدی»

106
14508
۳.۷
(۱۷)

صوت تدریس مغنی الادیب

با سلام به شما دوستان خوب طلبگی تا اجتهادی. امروز صوت تدریس کامل کتاب «مغنی الادیب ۲» که شامل حرف «لو» تا آخر باب اول به همراه «باب رابع» است و توسط استاد عابدی زید عزّه تدریس شده است، خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

الحمدلله این صوت به صورت کامل توسط چند تن از طلاب عزیز عنوان گذاری شده است، بنابراین به صورت جلسه های تک تک به همراه عنوان هر جلسه خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد تا هر جلسه یا بخشی را که نیاز داشتید دانلود بفرمایید.

نیمه اول سال

  شرح دانلود
۱ تعهدات کلاس – بیان خطبه ص۲۳
۲ اتمام خطبه و ابتدای باب اول،ص_۲۴و۲۵
۳ لو نوع اول _،_ص۲۶۸
۴ بررسی امتناع لو نوع اول_،_ص۲۶۹
۵ بررسی امتناع لو نوع اول ۲،_ص۲۶۹
۶ بررسی امتنناع لو نوع اول۳ – نظر محققین ، ص۲۷۰ 
۷ بررسی امتنناع لو نوع اول ۴ – نظر محققین۲ ، ص۲۷۱ 
۸ بررسی امتناع لو نوع اول۵-نظرمحققین۳-نوع الثانی ص۲۷۱
۹ بررسی امتناع لو نوع اول۶-نظرمحققین۴- ص۲۷۲ 
۱۰ جمع بندی مباحث لو وجه اول و کار ابن هشام در این بحث ،-شروع لو وجه دوم ۱
۱۱ لو وجه دوم ، ص۲۷۲
۱۲ لو وجه دوم ۲ 
۱۳ لو وجه دوم ۳
۱۴ لو وجه دوم ۴ – لو وجه سوم ۱
۱۵ لو وجه سوم ۲ ص۲۷۴
۱۶ لو وجه سوم ۳ -لو وجه چهارم
۱۷ لو وجه چهار ۲
۱۸ لووجه چهارم۳-لو وجه پنجم-هنا مسائل مسئله اول ص۲۷۶
۱۹ هنا مسائل مسئله اول ۲ ودوم
۲۰ مسئله دوم۲ ، سوم و چهارم
۲۱ مسئله چهارم ۲ص۲۷۸ – لولا وجه اول
۲۲ لولا وجه اول ۲ ، ص۲۷۹
۲۳ لولا وجه اول ۳
۲۴ اتمام لولا وجه اول -لولا وجه دوم و سوم 
۲۵ اتمام لولا وجه سوم-لولا وجه چهارم – قسم دیگر در لولا طبق نظر هروی 
۲۶ قسم دیگر لولا طبق نظر هروی ۲ – لوما 
۲۷ لیت
۲۸ لیت ۲ – لیس 
۲۹ لیس ۲
۳۰ لیس۳- اقسام ما – ما اسمیه معرفه ناقصه
۳۱ ما اسمیه معرفه تامه(عامه و خاصه)
۳۲ ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی(ناقصه – تامه احدها و ثانیها)
۳۳ ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی (تامه ثالثها) – ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی
۳۴ ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی نوع استفهامی ص۲۸۹- وجه اول ماذا
۳۵ وجوه دیگر ماذا ص۲۹۱ – ما نکره متضمن معنی حرفی نوع شرطیه غیر زمانیه
۳۶ ما شرطیه زمانیه
۳۷ ما شرطیه زمانیه ۲ – ما حرفیه نافیه ص۲۹۲
۳۸ ما حرفیه مصدریه
۳۹ ما حرفیه مصدریه ۲ – ما کافه از عمل رفع
۴۰ ما کافه از عمل رفع – کافه از عمل نصب و رفع
۴۱ ما کافه از عمل نصب و رفع ۲ ص۲۹۵
۴۲ ما کافه از عمل نصب و رفع ۳ – ما کافه از عمل جر – مختصری پیرامون رسم الخط
۴۳ تتمه رسم مصحف -ما کافه از عمل جر- حرف رب
۴۴ ما کافه از عمل جر – حرف کاف ص۲۹۶ -حرف باء
۴۵ چهارم حرف من ص۲۹۷ ، اولین از ظروف ، بینما
۴۶ ظرف حیث و اذ ، ما غیر کافه عوضیه
۴۷ ما غیر عوضیه 
۴۸ ما غیر عوضیه ۲ – هذا فصل عُقد للتدریب
۴۹ هذا فصل عقد للتدریب ۲
۵۰ هذا فصل عقد للتدریب ۳ ص۳۰۱
۵۱ هذا فصل عقد للتدریب ۴ -متی 
۵۲ متی ۲ – مذ و منذ
۵۳ مذ و منذ ۲
۵۴ مذ و منذ۳ – مع
۵۵ مع ۲
۵۶ مَن شرطیه و استفهامی ص۳۰۶
۵۷ مَن استفهامیه،موصوله و نکره موصوفه – تنبیه اول
۵۸ تنبیهان مَن
۵۹ تنبیهان مَن – شروع مِن – نکاتی پیرامون حروف جر
۶۰ معنای اول مِن
۶۱ تتمه معنای اول مِن – معنای دوم آن – معنای سوم آن
۶۲ تکمیل معنای سوم مِن ، معنای چهارم
۶۳ معنای پنجم و ششم
۶۴ معنای هفتم تا یازدهم مِن
۶۵ معنای دوازدهم و سیزدهم مِن
۶۶ معنای سیزدهم تا پانزدهم مِن
۶۷ اتمام دو معنای آخر(شروط زیادتها) – تنبیهات اول
۶۸ تنبیهات اول ۲
۶۹ تنبیهات دوم و سوم
۷۰ ادامه تنبیهات سوم
۷۱ دو مساله آخر مِن – شروع مهما
۷۲ معنای دوم و سوم مهما و اتمام آن – شروع نون مفرده – نون تاکید
۷۳ اتمام نون تاکید – شروع نون تنوین
۷۴ اقسام نون تنوین
۷۵ تنوین عوض (جوار و غواش)
۷۶ ادامه بحث اقسام تنوین
۷۷ تنوین ترنم
۷۸ ادامه تنوین غالی
۷۹ نون ادامه نون ضرورت تا نون وقایه
۸۰ نون وقایه – نعم
۸۱ ادامه نعم
۸۲ کاربرد ها و استعمالات نعم ، لا و بلی
۸۳ اتمام نون مفرده – ها مفرده
۸۴ ها مفرده – ها
۸۵ تتمه هاء – شروع هل
۸۶ ادامه بحث هل
۸۷ ادامه هل ص۳۳۴
۸۸ ادامه فرق ۹ و ۱۰ از موارد فرق بین هل و همزه
۸۹ ادامه بحث هل ، ص۳۳۵
۹۰ اتمام بحث هل – هو
۹۱ شروع واو مفرده – واو عاطفه
۹۲ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد اول و دوم
۹۳ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد سوم (لا نصیّه)
۹۴ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد چهارم تا هفتم
۹۵ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد ۸ و ۹
۹۶ تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد ۱۰ تا ۱۳
۹۷ تا ۱۰۴ ادامه بحث

۱۰۵ اتمام بحث واو – شروع بحث وا ص۳۵۲
۱۰۶ اتمام بحث وا ص۳۵۳ – شروع بحث الف ص ۳۵۷ 
۱۰۷ التاسع ؛ ان تکون بدلا من نون ساکنه ، ص۳۵۸ – یاء مفرده ص۳۶۳
۱۰۸ یا ؛ حرف موضوع لندا البعید ، ص۳۶۳
۱۰۹ اتمام بحث

نیمه دوم سال

(توجه مهم: تقریرهای قرارداده شده خدمت استاد گرامی تقدیم نشده است و صرفا ارائه شده توسط یکی از مخاطبین گرامی است که زحمت کشیده و این تقریرات را تهیه فرموده است)

موضوع دانلودِصوت
۱ شروع باب رابع
۲ موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم و اقوال مورد اول 
۳ حل ابن هشام (التحقیق) در مورد اول
۴ دومورد دیگر از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
۵ بیان ابن هشام در مورد سوم از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
۶ موارد وجوب حکم به مبتدا بودن موخر – شروع ما یعرف به الاسم من الخبر
۷ ادامه مایعرف به الاسم من الخبر
۸ اتمام مایعرف به الاسم من الخبر
۹ مایعرف به الفاعل من المفعول
۱۰ فرعان – ماافترق فیه عطف بیان و البدل ص۴۲۵
۱۱ تفاوت اول از عطف بیان و بدل
۱۲ ادامه تفاوت ها ص ۴۲۵
۱۳ فرق دوم تا پنجم
۱۴ نکته ای در فرق پنجم – فرق ششم
۱۵ اتمام فرق بدل و عطف بیان
۱۶ صفت مشبهه و اسم فاعل 
۱۷ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل
۱۸ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل – ادامه فرق سوم تا هفتم
۱۹ تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل – ادامه فرق هفتم تا یازدهم
۲۰ اتمام فرق های صفت مشبهه و اسم فاعل – اتمام فرق یازدهم
۲۱ تعریف حال و تمییز – فروق شان تا فرق دوم
۲۲ ادامه تفاوت های حال و تمییز تا تفاوت پنجم
۲۳ ادامه تفاوت پنجم – تفاوت ششم
۲۴ اتمام تفاوت ها – اقسام حال
۲۵ سه تقسیم اول حال
۲۶ ادامه تقسیم سوم – تقسیم چهارم
۲۷ ادامه بحث اقسام حال
۲۸ اتمام بحث اقسام حال – اعراب اسماء شرط و استفهام
۲۹ ادامه بحث اعراب اسماء شرط و استفهام
۳۰ اتمام بحث اعراب اسماء شرط و استفهام
۳۱ مسوغات الابتداء بالنکرة
۳۲ ادامه مسوغات ؛ مسوغ اول تا چهارم
۳۳ ادامه مسوغات چهارم تا هفتم
۳۴ ادامه مسوغات هفتم تا نهم
۳۵ اتمام بحث مسوغات
۳۶ شروع اقسام عطف – عطف علی اللفظ
۳۷ عطف علی المحل
۳۸ ادامه عطف علی المحل
۳۹ بحث ایه ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصابئون
۴۰ ادامه مباحث قبل و رد شرطیت محرز
۴۱ اتمام عطف علی المحل – شروع عطف علی التوهم
۴۲ تتمه عطف علی المحل(بررسی آیه وضو) – ادامه عطف علی التوهم
۴۳ ادامه مبحث قبل
۴۴ «و اما المرفوع» – «و اما المنصوب» – «و اما المرکب»
۴۵ اتمام «و اما المرکبات» – تنبیه اول
۴۶ اتمام تنبیه اول – شروع تنبیه دوم
۴۷ اتمام بحث عطف علی التوهم – عطف جمله خبری بر انشا و عکسش
۴۸ اتمام بحث عطف جمله خبری بر انشا و عکسش
۴۹ عطف الاسمیة علی الفعلیة
۵۰ العطف علی معمولی عاملین
۵۱ المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة ص۴۵۱
۵۲ اتمام مورد اولی – اتمام مورد دوم
۵۳ مورد سوم و چهارم ؛ بحث حقیقت ضمیر شأن
۵۴ اتمام ۵ مورد ؛ تا سر الخامس أن یجر بـ«رب» مفسَّراً بتمییز
۵۵ اتمام بحث المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة
۵۶ شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عمادا
۵۷ اتمام مسئله اول – شروع مسئله دوم – فایده اول برای ضمیر فصل
۵۸ اتمام مسئله دوم
۵۹ اتمام بحث ضمیر فصل
۶۰ شروع بحث روابط الجمل
۶۱ الخامس به بعد
۶۲ السابع به بعد – بحث جدید ؛ الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد اول جمله خبریه
۶۳ الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد دوم جمله وصفیه
۶۴ بیانی مختصر پیرامون ازدواج طلاب مجرد – مورد سوم و چهارم
۶۵ مورد پنجم
۶۶ ادامه مورد پنجم تا مورد نهم
۶۷ مورد دهم به بعد – اتمام این بحث
۶۸ شروع بحث جدید؛ الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة – مورد اول تا سوم
۶۹ ادامه مورد سوم تا مورد هفتم
۷۰ مورد هشتم تا مورد یازدهم
۷۱ ادامه مورد یازدهم ص۴۶۷
۷۲ اتمام بحث قبلی – الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً
۷۳ اتمام این بحث ، از تاسع الی آخر
۷۴ شروع بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر
۷۵ ادامه بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر
۷۶ ادامه بحث ، از جلسات سال های گذشته

مطالب مرتبط:

  1. صوت تدریس مغنی الادیب ۱ استاد روح الله راسل
  2. آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب» استاد «سید سلمان حسینی»
  3. آرشیو صوت تدریس مغنی الادیب استاد «هاشمیان» (مغنی ۱ و ۲)​
  4. آرشیو صوت تدریس اصول ۱ (الموجز) استاد عابدی
  5. شرح فارسی مغنی ۱ و ۲ + دانلود فایل وان نوت​
  6. آرشیو صوت تدریس دروس حوزوی
  7. نمودار درختی مغنی الادیب
  8. مغنی الادیب در لپ تاپ شما (وان نوت)

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۳.۷ / ۵. تعداد رای: ۱۷

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
106 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نوید
نوید
۱۴۰۰-۱۲-۰۱ ۵:۴۱ بعد از ظهر

سلام علیکم به شدت نباز به صوت مغنی ۱ استاد عابدی دارم از کجا میشه تهیه کرد؟ ممنون

محمد
محمد
۱۴۰۰-۰۹-۰۶ ۶:۴۳ قبل از ظهر

سلام علیکم، استاد عابدی مغنی ۱ رو تدریس کردن؟ صوت این درس ایشان موجود هست؟

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۱ ۴:۵۱ بعد از ظهر
پاسخ به  محمد

علیکم السلام… بله تدریس فرمودند… ان شاء الله صوتش تهیه و بارگذاری بشه…

سخی
سخی
۱۴۰۰-۰۶-۱۲ ۲:۰۶ بعد از ظهر

سلام واحترامات خدمت شما مسئولین محترم واحد صوت حوزه .ببخشید صوت مرحوم مدرس بعد از باب اول مغنی الادیب وجود دارد یا نه اگه هست چطوری دسترسی پیدا کنم؟

حسینی
حسینی
۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سلام
ابتدای باب اول را ندارید؟

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۵:۱۰ بعد از ظهر
سلام علیکم

ان شاالله حتما هر آرشیو مناسبی و کاملی که به دست ما برسه آماده و منتشر میکنیم
محمد رضا
محمد رضا
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۴:۱۹ بعد از ظهر
سلام
آقا خدا اجرتون بده ، ما طلبه های شهرستان به صوت های تدریس اساتید عالی مثل استاد عابدی واستاد بغدادی واستاد هاشمیان خیلی نیاز داریم ، اگه لطف کنید
صوت های بیشتری ازهمین اساتید ویا اساتید خوب وعالی مدرستون درموضوعات مختلف اعم ازدرون علمی وبرون علمی بارگذاری کنید ممنون میشیم .
اگه لطف بکنید خواهشا صوت های استاد بغدادی روهم در موضوع روش تحصیل پایه هاوسطح های مختلف قرار بدید.
ولله به این نوع صوت ها نیاز داریم اعم ازمعرفت درجه یک ودرجه دومی نیاز مندیم ودرهرعلمی ازاین نوع صوت هاروخواهش میکنم بارگذاری کنید ونشر بدید .
اجرتون باامام حسین ان شاءالله
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۱۲:۴۳ بعد از ظهر
دو، سه سال قبل
سیدمصطفی
سیدمصطفی
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۹:۱۱ قبل از ظهر
سلام

این صوت مربوط به چه سالی هست؟

پسر طلبه
پسر طلبه
۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۷:۴۸ قبل از ظهر
واقعا بی نظیره
متشکرم
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۷:۴۹ قبل از ظهر
سلام علیکم

ان شاالله به زودی مغنی استاد هاشمیان نیز منتشر خواهد شد
ehsna
ehsna
۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۳:۵۴ بعد از ظهر
سلام ، لطفا صوت کامل آقایان هاشمیان و سید سلمان حسینی رو تهیه کنید از سیوطی و مغنی و بزارید . ممنون
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۷:۰۷ قبل از ظهر
سلام علیکم

ان شاالله هر آرشیو کاملی از اساتید برتر مدرسه که به دست ما برسد را منتشر میکنیم
سلام
سلام
۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۱۰:۵۷ بعد از ظهر
سلام علیکم.
خداقوت
دست مریزاد به استاد و تهیه کنندگان این مجموعه
ایا دروس منطق و سیوطی استاد معظم هم موجوده؟

خیلی طالبیم

الله یارتان

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۱:۲۷ بعد از ظهر
سلام علیکم

فعلا موجود نیست
علی نیکنام
علی نیکنام
۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۹:۱۰ قبل از ظهر
با عرض سلام و خسته نباشید: آیا فایل صوتی تدریس بدایة المعارف الالهیه موجود است؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۱:۲۶ بعد از ظهر
سلام علیکم

در حال حاضر تنها راه ارتباطی ما با مخاطبین، سایت طلبگی تا اجتهاد است
با توجه به پک شدن صوت ها، دانلود کردن بسیار آسانتر شده است.
سید
سید
۱۳۹۵-۰۷-۰۱ ۱۰:۲۴ قبل از ظهر
اززحماتتا ن بسیار متشکریم کارتان بسیار عالیست .در صورت امکان اگراین درسهارا روی دی وی دی کوپی کنید وبتوانید ازطریق پست برایمان ارسال کنیدوحق الزحمه وهزینه دی وی دی وپست راازطریق کارت بانکی برایتان بفرستیم خیلی بهترمیشد .اجرکم عندالله
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۸:۴۷ قبل از ظهر
سلام علیکم

فایل ها به صورت زیپ فشرده شده، نرم افزار وین زیپ (win zip) را دانلود کنید. از اینجا
مهدی
مهدی
۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۸:۴۳ قبل از ظهر
جزاکم الله خیرا.درس هایی که به صورت زیپ هست مشکل دارم باید چه کنم؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۱:۲۲ بعد از ظهر
سلام علیکم

به صلاحدید استاد عابدی و به درخواست ایشون لینک حذف شده، البته انتشار هم با رضایت ایشون بود اما به دلایلی گفتن حذف کنید
ان شاالله تدریس امسالشون بعد از آماده شدن منتشر میشه
و ان شاالله تدریس مغنی استاد هاشمیان و سیدسلمان حسینی هم منتشر خواهد شد
حسین
حسین
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۷:۱۹ بعد از ظهر
سلام چرا لینک دانلود برداشته شده خواهش میکنم یه لینک کمکی بگذارید تا دانلود کنیم واقعا نیاز دارم . تو رو خدا چرا لینک ها رو حذف کردید میخوایم دانلود و استفاده کنیم لینک ها رو برمیدارین
سید مهدی
سید مهدی
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۷:۴۳ بعد از ظهر
سلام

هرکس فایل ها رو کامل داره لطفا برام تو تلگرام بفرسته
هزینه اس روهم پرداخت میکنم

اجرتون با امام حسین علیه السلام

آی دی تلگرام::@talabeh

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۱:۰۷ بعد از ظهر
سلام علیکم

زمانی براش تعیین نکردیم ان شاالله به محض آماده شدن منتشر میشه
طلبه
طلبه
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۹:۳۲ بعد از ظهر
سلام کی صوت استاد هاشمیان رو میذارید؟سال تموم شد
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۱۰:۴۷ قبل از ظهر
سلام علیکم

ان شاالله به زودی صوت تدریس استاد سید سلمان حسینی منتشر میشه
صوت ایشان ضبط شده است و در حال آماده سازی است
محسن
محسن
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۷:۳۹ قبل از ظهر
سلام اگه تدریس استاد سید سلمان حسینی رو میذارید منتظر باشیم.
واقعا با لهجه تبریزی کولاک میکنه و عمیق توضیح میده.
واقعا تا یکماه دیگه صبر کنیم صوتش منتشر میشه یا هنوز صوت سید سلمان حسینی ضبط نشده
زینب
زینب
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۷:۴۷ قبل از ظهر
سلام ببخشید اگه امکان داره یکبار دیگر با استاد عزیز عابدی تماس بگیرید و از طرف ما که عاجزانه دنبال تدریس مغنی مدرسه معصومیه هستیم را به گوش استاد محترم برسانید شاید ان شاء الله فرجی بشود و استاد تجدید نظری کند.
اجرکم عندالله
محسن
محسن
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۲:۴۲ بعد از ظهر
سلام عرض میکنم
ای کاش بعد از اینکه فایل های جدید برای بارگزاری آماده شدن، فایل های قبلی رو حذف میکردید. الان من نیاز فوری به مغنی ۲ دارم. باید چکار کنم؟
مجید
مجید
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۱۱:۰۴ بعد از ظهر
سلام تو رو خدا تدریس سیوطی و مختصر المعانی استاد سید سلمان حسینی رو قرار بدین در گوگل جستجو کردم ولی چیزی از تدریس استاد پیدا نکردم.
ممنونم
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۸:۰۴ بعد از ظهر
سلام علیکم

صوت مغنی استاد حسینی کامل نیست اما همان مقداری که هست را هم ان شاالله منتشر خواهیم کرد
احمدی محمد
احمدی محمد
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۴:۴۲ بعد از ظهر
با عرض خسته نباشید لطفا به جای تدریس اقای سید مهدی هشمیان تدریس اقای سید سلمان حسینی را قرار دهید زیراکه صدای اقای حسینی خیلی بهتره و خسته کننده نیست .
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۸:۰۴ بعد از ظهر
کام علیکم

دوستان عزیز بحث راضی کردن نیست به دلایلی ایشون صلاح دیدند که فایلهای اون سالشون برداشته بشه و ان شالله فایل های امسالشون به مرور که ضبط و آماده بشه منتشر خواهد شد
ان شاالله حداکثر تا سه روز دیگر، فایل مغنی استاد هاشمیان به صورت کامل منتشر خواهد شد که میتوانید همگی از آن استفاده کنید
محمد
محمد
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۴:۴۵ بعد از ظهر
ما طلاب شهرستان در فقر علمی به سر می بریم حتی اساتیدمون در حد شرح هم درس نمی دهند ما دلمون به استاد عابدی افضه الله بود این نعمت بزرگهم که از دست دادیم درسته ممکن حضرت استاد نظریاتشون دربارهی بعضی مباحث تغییر کرده باشه ولی درباره ی همه مباحث که تغییر نکرده تو رو خدا استاد را راضی کنید
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۲-۱۸ ۵:۰۲ بعد از ظهر
سلام برادر….
تا ترم بعد منتظر صوت جدید نباشید مسئول انتشار صوت براشون مشکلی پیش اومده دعا بفرمایید حل بشه ان شاء الله
موفق باشید
احمدی محمد
احمدی محمد
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۴:۴۹ بعد از ظهر
ببخشید در ضمن تا چند روزه دیگه سیوطی و مغنی اقای سید سلمان حسینی روی سایت اپلود میشه تو رو خدا یه زمانی رو مشخص کنید نگید “به زودی” من نمتونم کتاب هام رو بخونم منتظر فایل های صوتی اقای حسینی ام دست خودم نیست عادت کردم با فایل صوتی بخونم ولله فکر و ذکرم فایل های صوتی اقای حسینی شده تو رو خدا زمان دقیقش رو اطلاع بدید وقتی میگید “به زودی” ادم احساس میکنه دو الی سه روزه دیگه روی سایت قرار میگیره.
لطفا زمان دقیق بارگذاری رو اعلام کنید؟؟؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۱:۲۱ بعد از ظهر
سلام علیکم

صوت سیوطی استاد سید سلمان حسینی در دست تهیه است که به محض آماده شدن منتشر میشه
التماس دعا
رضا
رضا
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۵:۵۱ قبل از ظهر
سلام علیکم
تدرس سیوطی استاد سید سلمان حسینی رو قرار نمیدید مثلا به جای تدریس مغنی استاد عابدی
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۱:۱۹ بعد از ظهر
سلام علیکم

امکان انتشار مجدد اون آرشیو به هیچ عنوان وجود نداره
امروز ان شاالله آرشیو مغنی استاد هاشمیان منتشر خواهد شد که میتوانید از آن استفاده کنید
علی
علی
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۷:۰۳ قبل از ظهر
سلام
تو رو خدا با استاد صحبت کنید و اجازه انتشار رو بگیرید
چند روزه برنامه درسی و زندگیمون بهم خورده

لطفا سریعتر

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۳:۳۵ بعد از ظهر
سلام علیکم

دوست عزیز لطفا به نظرات و پاسخ ها و همچنین متن مطلب دقت کنید !!!
صوت استاد هاشمیان منتشر شد … 
استاد حسینی مغنی را به صورت کامل تدریس نکرده اند اما همان مقدار که تدریس شده است نیز منتشر خواهد شد بعون الله تعالی
دعا بفرمایید
رضا
رضا
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۱:۳۸ بعد از ظهر
سلام مدیریت سایت مگر قرار نبود تدریس اقای سید سلمان حسینی رو منتشر کنید پس چرا امروز نظرتون عوض شده و میگید قراره امروز مغنی استاد هاشمی منتشر بشه؟؟؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۲-۱۰ ۴:۵۷ بعد از ظهر
سلام علیکم
از مرکز تخصصی ادبیات عرب حوزه یا گروه ادبیات عرب انجمن های حوزه بپرسید..
محمد
محمد
۱۳۹۵-۰۸-۲۵ ۷:۰۱ بعد از ظهر
سلام علیکم ضمن تشکر از زحمات خالصانه تان ببخشید الان در قم چه کسی در ادبیات مجتهد است مثلا در زمان قدیم استاد مدرس افغانی رحمه الله علیه بودند
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۷ ۱۰:۴۱ قبل از ظهر
سلام علیکم

لطفا باعث ایجاد شایعه نشوید
اصلا موضوع این مسائل نیست و استاد دلیل دیگری دارند
ان شاالله اگر دعا بفرمایید تدریس مغنی ۲ ایشان که امسال در حال ضبط است منتشر خواهد شد
کرامت
کرامت
۱۳۹۵-۰۸-۲۵ ۷:۵۷ بعد از ظهر
سلام علیکم اگه استاد عابدی میخواهد فایل های صوتیش پولی باشد لطفا با استاد هماهنگ کنید و لینک رو دوباره قرار دهید خیلی عالی میشه که تدریس مغنی رو از دو تا استاد(هاشمی-عابدی) داشته باشیم تازه اون هم صوت تدریس جدید نه دروس ۳۰ سال پیش حوزه علمیه قم
متشکرم
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۷ ۱۰:۳۱ قبل از ظهر
سلام علیکم

ان شاالله صوت های تدریس امسال ایشان نیز به تدریج منتشر خواهد شد
حمید
حمید
۱۳۹۵-۰۸-۲۶ ۳:۰۱ بعد از ظهر
سلام لطف کنید هرجلسه ای که استاد عابدی درس میگن رو روی سایت بذارید تا اونهایی که دوست دارن از صوت های ایشون استفاده کنن امسال عقب نیفتن . ممنون از زحمات شما عزیزان.
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۲۸ ۶:۰۹ بعد از ظهر
سلام

بله فقط مغنی ۲
داوود
داوود
۱۳۹۵-۰۸-۲۸ ۱۲:۵۹ بعد از ظهر
سلام ببخشید استاد عابدی امسال فقط مغنی ۲ را تدریس میکنند یعنی مغنی ۱ را برای طلبه های پایین استاد عابدی یا اساتید دیگر تدریسی ندارند که شما بخواهید منتشر کنید .
زیراکه تدریس دو فرد از یک کتاب باعث یادگیری بیشتر میشود.
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۲:۴۸ بعد از ظهر
سلام علیکم

از آرشیو کامل و بسیار با کیفیت و غنی استاد هاشمیان استفاده کنید
احمدی 096
احمدی 096
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۹:۴۶ قبل از ظهر

سلام لطف کنید با استاد عابدی صحبت کنید و ایشان را قانع کنید چون بگفته خودتان مغنی سید سلمان حسینی کامل نیست و ارشیوی که کامل نباشه چنگی به دل نمیزنه و اعصاب ادم رو خراب میکنه (دوستان زیادی اعتراض خواهند کرد و بهتره که اولویت اولمون انتشار ارشیو کامل باشه) و همون طور که در جواب کامنت های قبلی دوستان عنوان کردید علت برداشته شدن لینک ها بحث مالی نبوده است پس حالا که علت مادی نداره دلیلی نداره که استاد مخالفت کنه –مخصوصا اینکه ایام اربعینه– صحبت کنید بلکه فرجی شد به قول ضرب المثل فارسی که میگه… بیشتر بخوانید

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۰۹-۰۲ ۸:۰۳ بعد از ظهر
سلام علیکم

فعلا فقط مغنی ۲ و اصول ۲ تدریس میکنند
طلبه پایه 3
طلبه پایه 3
۱۳۹۵-۰۹-۰۲ ۷:۵۶ بعد از ظهر
سلام با تشکر فراوان از گروه طلبگی تا اجتهاد که به تعبیرمن حقیر مدافعان حرم علوم اهل بیت علیه السلام هستند انشاء الله اگرانشاءالله استاد عابدی افضه الله تعالی درسال آینده مغنی۱راتدریس کر.ند حتما آنرا منتشر کنید اساتید دیگهمه عالی هستند ولی استاد عابدی یه چیزدیگست عشق فقط استاد عابدی.آیا این بزرگواردروس دیگری غیر از مغنی واصول در مدرسه تدریس میکنند.اگرمیتوانستید یک زندگنامه برای اساتیدی که صوتهای آنها موجود است تهیه می کردید خیلی خوب می شد.
ابو ایرانی
ابو ایرانی
۱۳۹۵-۰۹-۲۸ ۷:۱۱ قبل از ظهر
با سلام و احترام خدمت شما
میخواستم بگویم که مغنی ۲ استاد عابدی را کامل و بدون جا انداختن حتی یک جلسه و با کیفیت عالی ضبط کنید همین طور درس اصول ۲ رو

……
و بحث دوم اینکه یک ارشیو کامل دیگر از درس مغنی الادیب منتشر کنید واقعا خیلی درس مهمیه مغنی هر چند پست اقای هاشمیان هم خوب است ولی برای تنوع خوبه یه پست جدید منتشر بشه

محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۰-۱۳ ۴:۵۷ بعد از ظهر
سلام علیکم
من دانشجو ادبیات عرب ترم پنج هستم و یک سال بعد کنکور دارم از عزیزانی که فایل های مغنی استاد عابدی را دانلود کردند خواهش و تمنا دارم برای من در تلگرام بفرستند .
دوستان عزیز اپلود کردن هیچ هزینه ای ندارد و میشود شب ها فایل های حجیم چند گیگی را برای اپلود گذاشت.
این هم آی دی تلگرام من:
ahmadi096@

منتظرم تو رو خدا دوستانی که دانلود کردند برام بفرستند
اجرکم عندالله
یا علی مدد

پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۱۰-۲۱ ۵:۴۳ بعد از ظهر
سلام

اون سی دی ها رو مشاهده نکردیم
محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۰-۲۱ ۱:۱۷ بعد از ظهر
ببخشید من اسم استاد عابدی رو با عنوان مدرس کتاب مغنی الادیب رو دیدم که روی سی دی های فروشی حوزه بود .
ایا این استاد عابدی همین استاد محمد عابدی هستند؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۱۰:۱۷ قبل از ظهر
سلام 

ان شاالله 
حفظه الله
لبیک یا خامنه ای
لبیک یا خامنه ای
۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۸:۳۸ قبل از ظهر
سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید به پاس زحمات خالصانه تان لطف فرمائید تا ترم جدید شروع نشده مغنی۲حضرت استاد عابدی افضه الله تعالی را منتشر کنید
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۵-۱۱-۰۹ ۷:۱۵ قبل از ظهر
سلام

خیر موجود نیست
محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۱-۰۷ ۶:۰۴ بعد از ظهر
سلام____ببخشید من شنیدم صوت مغنی استاد عابدی دی وی دی اش رو مدرسه معصومیه داره___آیا من بیام مدرسه معصومیه دی وی دی استاد عابدی رو میتوانم بگیرم از مدرسه یا نه؟؟؟
طلبه پایه 3
طلبه پایه 3
۱۳۹۵-۱۱-۱۹ ۷:۲۴ بعد از ظهر
سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید مغنی۲استاد عابدی را کی منتشر می کنید؟
محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۱-۲۸ ۱۲:۲۷ بعد از ظهر
سلام علیکم
من دانشجو ادبیات عرب ترم پنج هستم و یک سال بعد کنکور دارم از عزیزانی که فایل های مغنی استاد عابدی را دانلود کردند خواهش و تمنا دارم برای من در تلگرام بفرستند .
دوستان عزیز اپلود کردن هیچ هزینه ای ندارد و میشود شب ها فایل های حجیم چند گیگی را برای اپلود گذاشت.
این هم آیدی تلگرام من:
ahmadi025@

منتظرم تو رو خدا دوستانی که دانلود کردند برام بفرستند
اجرکم عندالله
یا علی مدد
فقط آیدی تلگرامم رو عوض کردم دوستان اگر کسی دانلود کرده به این ایدی جدید بفرستد ایدی قبلی رو پاک کردم ممنونم

یافاطمه سلام الله علیها
یافاطمه سلام الله علیها
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۰:۱۴ بعد از ظهر
سلام علیکم شکرالله سعیکم انشاءالله.شدید نیازمند صوت مغنی۲حضرت استاد عابدی حفظه الله هستیم.
علیرضا
علیرضا
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۱۱:۴۴ قبل از ظهر
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم دوستان عزیز برادران اگر کسی صوت استاد عابدی برای تدریس مغنی الادیب را دارد برا بنده در تلگرام بفرسته ایدی بنده
nokareemamali@
ممنون میشم خیلی احتیاج دارم.
لبیک یا خامنه ای
لبیک یا خامنه ای
۱۳۹۵-۱۲-۰۹ ۵:۲۹ بعد از ظهر
سلام خوشحال می شویم اولین صوتی که در این ماه بارگذاری می شود مغنی۲استاد عابدی دامت برکاته باشد
مهدی
مهدی
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۵:۴۵ بعد از ظهر
سلام باسپاس از همتتان توروخدا هرچه زودترمغنی۲استادعابدی حفظه الله تعالی را منتشر کنید استاد عابدی نوکرتیم
محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۹:۰۱ بعد از ظهر
سلام خدمت دوستان گلم
کسانی که صوت تدریس استاد عابدی رو در درس مغنی میخواستند میتونند صوت استاد رو از کانال مغنی ۲ که بچه های مدرسه معصومیه ساختند استفاده کنند
این هم لینک کانال جوین شید و لذت ببرید ضمنا مدیر کانال چند روز بعد از تدریس استاد عابدی صوت ان جلسه را با ذکر تاریخ جلسه در کانال قرار میده
خیلی کانال خوبیه برای کسانی که عجله دارند دروس اقای عابدی رو دانلود و استفاده کنند
فقط استفاده کنید و برام دعا کنید.
این هم لینک کانال تلگرام مغنی ۲ استاد عابدی کانال حداقل هر چند روز یکبار بروز رسانی میشود
جوین شید
moghni2
محمد احمدی
محمد احمدی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۹:۰۸ بعد از ظهر
با سلام مجدد
این هم لینک کانال مغنی ۱ و مختصر
مغنی ۱ برای استاد هاشمیان است و مختصر برای استاد پورمدنی است.
فقط این دروس برای امسال است یعنی سال تحصیلی ۹۵_۹۶
این هم لینک کانال:
moghni1
Amir
Amir
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۹:۵۷ قبل از ظهر
سلام.جون مادرتون صوت مغنی امسال استاد رو زود منتشر کنید و همچنین اصول مظفر رو اجازش رو از ایشون بگیرید.شده با التماس هم شده بگیرید.تو رو خدت
فاضل
فاضل
۱۳۹۶-۰۱-۲۶ ۷:۰۴ قبل از ظهر
سلام علیکم واقعاخسته نباشیدتشکرقدردانی میکنم اززحمات شما ویک خواهشی دارم اگرمیشه صوت دروس حضرت آقای عابدی رو بگذاریدتامن وامثال من که ازهمچین نعمتی محروم هستیم استفاده ی کامل روببریم باتشکر ازشمایاعلی مدد
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۶-۰۳ ۵:۳۱ بعد از ظهر
سلام برادر
اخیرا یکی از شاگردان ایشون تماس گرفتند و فرمودند که آماده اند صوت ها رو تحویل تیم مدیریت سایت طلبگی تا اجتهاد بدهند.
ایشالا به زودی تحویل گرفته میشه و بارگذاری میشه..
موفق باشید
التماس دعا
محمد
محمد
۱۳۹۶-۰۶-۰۳ ۱۱:۰۱ قبل از ظهر
سلام
صوت استاد عابدی ، آماده شد؟
جزاکم خیرا
رضا
رضا
۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۶:۲۸ بعد از ظهر
سلام
خدا قوت
خواهش میکنیم که پیگیر بشید و صوتها رو بارگزاری کنید
سال تحصیلی شروع شده ولی ….
بسیار بسیار ممنونیم
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۱:۱۵ بعد از ظهر
سلام برادر
الحمدلله صوتها رسیده دستمون ایشالا به زودی بارگذاری میشه….
التماس دعا
رضا
رضا
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۳:۱۰ بعد از ظهر
سلام
برادران عزیز
ما طلاب چشم انتظار بارگزاری صوتهای استاد عابدی هستیم
ممکنه خواهش کنیم یک نفر رو مسئول کنید پیگیری کنه؟
واقعا خدا خیر کثیر بهتون بده
منتظریم و خواهش اکید داریم
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۶-۲۴ ۵:۲۵ بعد از ظهر
سلام برادر
چشم به زودی انجام میشه ان شاء الله
موفق باشید
لبیک یا خامنه ای
لبیک یا خامنه ای
۱۳۹۶-۰۶-۲۴ ۳:۳۹ بعد از ظهر
سلام شکر الله مساعیکم لطفا مغنی۲ حضرت استادعابدی دامت توفیقاته را بارگذاری کنید
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۴:۰۴ بعد از ظهر
علیکم السلام

ممنون از لطفتون
آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان 
رضا
رضا
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۷:۵۵ قبل از ظهر

سلام و خدا قوتبذارید شرح حال خودمون که گروهی از طلاب در یکی از شهرستانهاست رو بگم براتونمتاسفانه اساتیدی که واسه امسال مغنی ما قرار دادن به درس واقف نیستن.و اصلا مسلط نیسن.سرد برخورد میکنن با درس و ما رو سرد میکنن و فقط میخوان متن رو بخونن و سریع برن.قادر به جواب سوالات نیسن.دیگه چی بگم براتون تو خود حدیث مفصل….شهریور تمام شد و منتظریم و چشم براه صوت استاد عابدی تا اینکه این عمری که داره ازمون گرفته میشه بیهوده از بین نره۲۰ روز پیش فرمودید بارگزاری میکنید.خودتون میدونید که زمان واسه طلبه چقدر مهمه با این سیستم… بیشتر بخوانید

محمد
محمد
۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۰:۳۹ قبل از ظهر
پویا
پویا
۱۳۹۶-۰۸-۰۳ ۷:۴۰ بعد از ظهر
سلام
از زحماتتون متشکرم.
لطفا هرچه زود تر صوت های مغنی استاد عابدی رو توی سایت قرار بدید….
ممنون
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۶:۱۱ قبل از ظهر
آقای میرعارفین ضمن عذرخواهی فرمودند هنوز فرصت نکردن ایشالا آماده بشه تقدیم میشه
رضا
رضا
۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۵:۵۶ قبل از ظهر
سلام و عرض ادب
بنده فقط جوابی که تیم پاسخگویی محترم حدود ۴۰ روز پیش یعنی روز اول محرم دادند رو کپی پیست میکنم.نظر قبلی بنده هم مبنی بر خواهش مجدد حذف شد!
و اما متن جوابی که به من داده بودید:
علیکم السلام
ممنون از لطفتون
آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۱۱:۲۱ قبل از ظهر
سلام

صوت ایشون در دست آماده سازی است ان شاالله به زودی منتشر خواهد شد
سرباز گمنام
سرباز گمنام
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۱:۲۷ قبل از ظهر
سلام وخسته نباشید
باتشکر از زحماتتون میخواستم بدونم کی صوت ایشون در مغنی آماده میشود چرا که صوت اصول استاد عابدی در مواقع بسیاری به مغنی رجوع می دهند
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۶:۲۸ بعد از ظهر
سلام

اون هم آماده است فقط باید بارگذاری بشه، کمی صبر داشته باشید و فعلا از همین ۱۰۹ جلسه استفاده کنید
موفق باشید
محمد
محمد
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۶:۰۵ بعد از ظهر
سلام. دستتون درد نکنه واقعا برای طلاب زحمت میکشین… نیمه دوم سال رو کی میزارین؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۲-۲۸ ۳:۵۸ بعد از ظهر
سلام

ضبط شده اما به دلایلی ایشان مایل به انتشار نبودند
سینا
سینا
۱۳۹۷-۰۲-۲۸ ۵:۳۱ قبل از ظهر
سلام خسته نباشید
مغنی ۱ ایشون موجود نیست?
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۳-۰۱ ۳:۱۶ بعد از ظهر
سلام علیکم

به صلاحدید استاد آن آرشیو حذف شده است و منتشر نخواهد شد
سینا
سینا
۱۳۹۷-۰۳-۰۱ ۵:۵۸ قبل از ظهر
با تشکر بابت پاسخ اگر ممکن هست صوت تدریس دوره سابق مغنی۱ ایشان را منتشر کنید گمان میکنم موجود بود ما غفلت کردیم برداشته شد.
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۴:۵۰ بعد از ظهر
سلام

منتشر و تکمیل شد
موفق باشید
علی
علی
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۳:۴۹ بعد از ظهر
عرض سلام و خسته نباشید خدمن تیم از طلبگی تا اجتهاد
میخواستم بدونم که صوت باب رابع ظرف فردا پس فردا بارگذاری خواهد شد یاخیر؟
چون بنده چهارشنبه از امتحانشو دارم و میخواستم اگر زودتر اماده میشه جلساتی روکه غایب بودم رو ازصوتش استفاده کنم…
واینکه به نظرم یه ذره کند و آروم عمل میکنید…وگرنه بارگذاری صوت مگه روزی چقد وقت میگیره! وقت استفاده ازاین صوتها الان هست که در فصل امتحانات قرارداریم
خواستم این انتقادم رو نیز به شما منتقل کنم
درکل ممنون برای حضورتون و آرزوی موفقیت برای تیمتون
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱:۳۸ قبل از ظهر
با سلام و تشکر فراوان از شما دوست عزیز

بله صحیح فرموده بودید و اصلاح شد
اما مورد دوم که فرموده بودید مشکلی نداشت
سرباز گمنام
سرباز گمنام
۱۳۹۷-۰۳-۱۷ ۶:۱۶ بعد از ظهر
سلام خسته نباشید و طاعات وعبادات قبول حق
به نظر میرسد که صوت ششم نیمسال اول با قسمت پنجم یکی است
وهمچنین صوت اخر نیمسال اول نیز همان صوت پنجم می باشد!!
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۳-۲۹ ۲:۱۲ بعد از ظهر
سلام

به علت بالا بودن حجم و محدود بودن هاست سایت، امکانش نیست
خدا
خدا
۱۳۹۷-۰۳-۲۹ ۲:۱۰ بعد از ظهر
سلام خسته نباشید، میشه لطفا کل این صوت‌ها رو به صورت زیب هم در سایت قرار دهید
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۱:۱۲ بعد از ظهر
سلام

نوشتیم مغنی ۲ که محدوده اش مشخصه
محمد
محمد
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۰:۴۶ بعد از ظهر
سلام باب اول نداره؟
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۱۱:۲۶ قبل از ظهر
سلام علیکم

نمودار کامل مغنی در حال تولید هست و بخش هایی ازش تولید و منتشر شده و بقیه بخش ها در مراحل اولیه تولید هست
وحید
وحید
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۰:۱۴ بعد از ظهر
سلام خسته نباشید
استفاده کردم ممنون
فقط اگر امکانش هست نمودار کامل مغنی رو بزارین هرچی گشتم نبود
مهدی
مهدی
۱۳۹۷-۱۰-۱۳ ۷:۵۸ قبل از ظهر
سلام با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون.میخواستم خواهش کنم که با استاد عابدی صحبت کنین وایشون رو راضی کنید تا همه ی صوت های مغنی در سایت قرار داده بشه…
پاسخ:
پاسخ:
۱۳۹۷-۱۰-۲۶ ۸:۰۵ قبل از ظهر
سلام علیکم

ایشون تلاششون همین هست اما چون عنوان نداره اطلاع ندارم اما آرشیو بسیار ارزشمندی هست
reza
reza
۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۹:۵۸ قبل از ظهر
سلام
آیا کل محدوده به صورت کامل درس داده شده ؟؟؟