دانلود صوت تدریس جواهر البلاغه استاد روح الله راسل – سال ۹۸

24
22905
استاد روح الله راسل چرا صمدیه بخوانیم (6)
۳.۹
(۴۴)

بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه کتاب جواهرالبلاغه کتابی مختصر و گزارشی است و در آن به تحلیلهای استدلالی و حکمت های چینش های بلاغی در ادبیات عرب تقریبا پرداخته نشده است اما برای لایه ی اول آموزش بلاغت کتاب بسیار خوبی است و می توان آن را در ردیف تلخیص المفتاح خطیب قزوینی که در بیش از ۱۸۰۰۰ کلمه کتاب ابن سکیت را تلخیص نموده است برشمرد. در ادامه صوت تدریس کتاب جواهر البلاغه نوشته ی سید احمد هاشمی با تدریس استاد روح الله راسل تقدیم طلاب عزیز و انقلابی می گردد:

جواهر البلاغه تدریس استاد روح الله راسل

مقدمات ۲ جلسه

شماره جلسه عنوان درس پیوند دریافت فایل
۱ مقدمات-فوائد بلاغت-کتاب المراجعات دریافت
۲ مقدمات-بیان فوائد بلاغت خوانی با ارائه چند آیه قرآن دریافت

فصاحت ۹ جلسه

۳ شرح حدیث علوی ابتدای کتاب-فصاحت در لغت و آیه ۳۴ قصص دریافت
۴ رابطه قرآن و علم بلاغت-اتمام بحث فصاحت در لغت و اصطلاح دریافت
۵ اولین شرط فصاحت کلمه-نکاتی درباره متن خوانی عربی دریافت
۶ دومین شرط فصاحت کلمه و بخش اول از سومین شرط آن دریافت
۷ اتمام شروط فصاحت کلمه-دو شرط اول فصاحت کلام دریافت
۸ تنافر کلمات-تعقید لفظی-نکته ای درباره متن خوانی و آهنگ گذاری متن دریافت
۹ تعقید معنوی-خلاصه علم بیان دریافت
۱۰ دو امری که ادعا شده به فصاحت ضربه می زند-فصاحت متکلم-تعریف بلاغت دریافت
۱۱ تکمیل مباحث قبل-بررسی چند آیه-نکاتی درباره بلاغة الکلمه سامرائی دریافت

بلاغت ۵ جلسه

۱۲ بلاغت کلام تا اواسط بحث آیه ۳۰ قاف-بحث مهمی درباره وسعت دوزخ دریافت
۱۳ ادامه بحث ۳۰ قاف و چند نکته قرآنی تا اواسط بلاغت متکلم دریافت
۱۴ تمام بلاغت متکلم- حل چند تمرین کتاب دریافت
۱۵ ملاحظات دریافت
۱۶ اهمیت نسبی علم بدیع-خلاصه نکات مهم بحث اسالیب بیان دریافت
علم معانی ۶۹ جلسه
۱۷ خلاصه ای از علم معانی-تعریف و موضوع علم معانی دریافت
۱۸ ادامه رئوس علم معانی-بحث اسناد و علت ذکرش در اینجا دریافت
۱۹ نکته مهم متن خوانی-مواضع مسند دریافت
۲۰ بحث مفصل بلاغی و نحوی آیه ۳صف دریافت
۲۱ مورد ۲تا آخر مسند الیه-تعریف خبر-فائده خبر دریافت
۲۲ لازم فائده-ده مورد خروج از دو غرض اصلی خبر دریافت
۲۳ بررسی دوباره اغراض اصلی خبر-خبر ابتدایی و خبر طلبی تا اواسطش دریافت
۲۴ خبر طلبی و خبر انکاری تا آخر ابتدای تنبیهات دریافت
۲۵ تنبیه۱و۲ تا اواسط تنبیه۲ دریافت
۲۶ مرور مباحث گذشته-دو مورد اول از عدول از ظاهر حال به حال اعتباری دریافت
۲۷ اتمام موارد تنزیل و تنبیهات مبحث ثانی دریافت
۲۸ مبحث ثالث-مدلول خبر-مدلول جمله فعلیه دریافت
۲۹ مدلول خبر دوباره از ابتدا مطرح شد تا سر آیه ۴ قلم دریافت
۳۰ مدلول خبر-آیه۴قلم به همراه مرور مباحث سابق دریافت
۳۱ اتمام بحث مدلول خبر و حل دو تمرین دریافت
۳۲ تمرین بیشتر بر مبحث مدلول خبر با ارائه مثال های بیرون کتاب دریافت
۳۳ آغاز بحث حقیقت انشا-بحث مفصل آیه ۳۵ واقعه دریافت
۳۴ مقدمه بحث انشا-سه صیغه رساننده امر دریافت
۳۵ خروج امر به دواعی دیگر تا مورد اهانت دریافت
۳۶ خروج امر به دواعی دیگر معنای ده تا آخر بحث نهی دریافت
۳۷ استفهام تا سر خروج استفهام به دواعی دیگر دریافت
۳۸ استفهام تا آخر بحث انکار یعنی مورد۴ دریافت
۳۹ استفهام از معنای ۵تا۱۱ دریافت
۴۰ استفهام معنای ۱۲ تا آخر دریافت
۴۱ تمنی دریافت
۴۲ ندا تا آخر مورد سوم یعنی ندبه دریافت
۴۳ اتمام ندا-تنبیهات ۱و۳و۴ دریافت
۴۴ تنبیه دوم و اتمام بحث انشا دریافت
۴۵ اغراض ذکر و حذف مسند الیه تا سر مبحث ثالث دریافت
۴۶ تعریف مسند الیه به ضمیر و علمیت دریافت و دریافت فایل جانبی ۱ و ۲
۴۷ تعریف مسند الیه به اسم اشاره دریافت
۴۸ تعریف مسند الیه به موصول دریافت
۴۹ تعریف مسند الیه به ال تا سر تنبیهان دریافت
۵۰ تنبیهان-دو تنبیه ذیل ال تعریف دریافت
۵۱ فصل سادس-تعریف مسند الیه به اضافه دریافت
۵۲ مبحث رابع و خامس و سادس دریافت
۵۳ کل باب احوال مسند دریافت
۵۴ باب خامس تا آخر اغراض نعت دریافت
۵۵ بحث ثانی-تقیید به توکید دریافت
۵۶ بحث ثالث و رابع-تقید به عطف بیان و عطف نسق دریافت
۵۷ بحث خامس و سادس-تقیید به بدل و ضمیر فصل دریافت
۵۸ تقیید به نواسخ-مقدمه تقیید به شرط دریافت
۵۹ تقیید به شرط بحث تفاوت ان و اذا با ارائه مثال های متعدد تا سر آیه ۱۳۱ اعراف دریافت
۶۰ آیه۱۳۱ اعراف تا سر تنبیهات-نکاتی درباره تبلیغ طلبه دریافت
۶۱ تنبیهات چهارگانه انتهای تقیید به شرط دریافت
۶۲ بحث تاسع و عاشر-تقیید به نفی و مفاعیل و امثال آنها دریافت
۶۳ باب سادس-احوال متعلقات فعل در یک جلسه تمام شد دریافت
۶۴ قصر تا سر تنبیهات دریافت
۶۵ تنبیهات طرق قصر-قصر حقیقی و اضافی-تنبیهات مورد ۱ دریافت
۶۶ تنیبه ثانی تا آخر-تا سر اغراض القصر دریافت
۶۷ مبحث ثالث و رابع قصر و اتمام بحث قصر دریافت
۶۸ باب ثامن-وصل و فصل تا سر مبحث اول دریافت
۶۹ مبحث اول تا سر آیه ۵۴ هود-نکات کلی مبحث ثانی که فصل است دریافت
۷۰ تماما در مورد روز بصیرت صحبت شد دریافت
۷۱ مبحث اول از آیه۵۴هود تا سر موضع اول از موارد وجوب فصل دریافت
۷۲ موضع اول و ثانی از مواضع لزوم فصل دریافت
۷۳ موضع سوم تا آخر از مواضع فصل-دو تنبیه پایانی باب ثامن دریافت
۷۴ ایجاز و اطناب تا سر اقسام ایجاز دریافت
۷۵ قسم اول ایجاز-ایجاز من غیر حذف دریافت و فایلهای جانبی ۱ و ۲
۷۶ ایجاز حذف تا آخر مورد پنجم یعنی ۷۹ کهف دریافت
۷۷ ایجاز حذف از مورد ششم تا آخر-تا سر بحث اطناب دریافت
۷۸ اطناب تا آخر مورد اول آیه۲۳۸بقره دریافت
۷۹ اطناب مورد دوم تا چهارم دریافت
۸۰ اطناب مورد پنجم یعنی تکریر دریافت
۸۱ اطناب مورد ششم یعنی اعتراض دریافت
۸۲ اطناب مورد۷تا۱۰-مساوات دریافت
۸۳ استدراکی بر درس دیروز-آغاز خاتمه تا سر موارد التفات دریافت
۸۴ موارد ششگانه التفات دریافت
۸۵ از قلب تا آخر تغلیب یعنی اتمام علم معانی دریافت
علم بیان ۱۶ جلسه
۸۶ مقدمه علم بیان دریافت
۸۷ تمهید تشبیه-تا اواسط تقسیم اول از دو رکن تشبیه یعنی مثال العلم کالنور دریافت
۸۸ دو تنبیه مورد اول در تقسیم اول دو رکن تشبیه یعنی حسی و عقلی دریافت
۸۹ تقسیم دوم دو طرف تشبیه تا آخر مفردان دریافت
۹۰ تقسیم دوم ارکان تشبیه از مرکبان تا آخر دریافت
۹۱ تقسیم سوم ارکان تشبیه از باب افراد و تعدد دریافت
۹۲ مبحث ثانی در بحث تشبیه تا سر مورد دومش که مفصل و مجمل است دریافت
۹۳ مبحث ثانی تشبیه-مورد ۲و۳ یعنی مجمل و مفصل و قریب و غریب دریافت
۹۴ ادات تشبیه تا سر بحث اصل در کان دریافت
۹۵ ادات تشبیه بحث کان تا سر بحث فوائد تشبیه دریافت
۹۶ فوائد تشبیه مورد۱و۲-بیان اهمیت مساله تشبیه در تبلیغ دین دریافت
۹۷ فوائد تشبیه مورد۳تا۷-تا سر طرق غیر اصلی تشبیه دریافت
۹۸ تشبیه بر غیر طرق اصلی-تا آخر بحث تشبیه دریافت
۹۹ مقدمه بحث مجاز۲۰صنعت ۳۴تا۳۶-احتباک و تبکیت-اتمام محسنات معنویه تا سر مبحث اول دریافت
۱۰۰ مبحث اول-مبحث ثانی تا انتهای علقه ششم یعنی ملزومیت دریافت
۱۰۱ مبحث ثانی از علقه ۷آلیه تا آخر ۱۱مایکون دریافت
۱۰۲ مبحث ثانی از علقه ۱۲حالیه تا آخر مبحث ثانی دریافت
علم بدیع ۲۲ جلسه
۱۰۳ مقدمه علم بدیع-بیان ۴ نمونه قرآنی مهم که ثمره علم بدیع است دریافت
۱۰۴ صنعت توریه تا اواسط دریافت
۱۰۵ اتمام توریه-صنعت استخدام تا آخر آیه ۱۸۵ بقره دریافت
۱۰۶ اتمام استخدام با امثله قرآنی دریافت
۱۰۷ استطراد دریافت
۱۰۸ افتتان و طباق دریافت
۱۰۹ مقابله دریافت
۱۱۰ مراعات نظیر دریافت
۱۱۱ ارصاد دریافت
۱۱۲ ادماج-مذهب کلامی-حسن تعلیل دریافت
۱۱۳ تجرید-سخنی درباره تجرید فلسفه و عرفان دریافت
۱۱۴ مشاکله مزاوجه لف و نشر دریافت
۱۱۵ جمع-تفریق-تقسیم تا اواسطش دریافت
۱۱۶ ملحقات تقسیم-جمع مع تفریق-جمع مع تقسیم دریافت
۱۱۷ تفاوت تقسیم با لف و نشر و با جمع و تقسیم-مبالغه تا آخر آیه ۴۰ نور دریافت
۱۱۸ مبالغه با توضیح هامش جواهر-شرح تفصیلی آیه نور دریافت
۱۱۹ مغایره-تاکید مدح بما یشبه الذم و عکسش-توجیه دریافت
۱۲۰ صنعت بلاغی شماره ۲۶ تا آخر ۳۰ استتباع دریافت
۱۲۱ صنعت۳۱تا۳۳-سلب و ایجاب-ابداع-اسلوب حکیم دریافت
۱۲۲ صنعت ۳۴تا۳۶-احتباک و تبکیت-اتمام محسنات معنویه دریافت
۱۲۳ جناس لفظی تا سر تنبیهات دریافت
۱۲۴ تنبیهات جناس لفظی-جناس معنوی دریافت
این مطلب هم خواندنیه:  آنچه باید راجع به مذکر و مؤنث بدانیم، ابهامات، سوالات و اشکالات کتاب صرف ساده در مبحث مذکر و مؤنث و راه حل جامع + دانلود نمودار

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۳.۹ / ۵. تعداد رای: ۴۴

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
24 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد حسین فتاح
محمد حسین فتاح
۱۴۰۳-۰۱-۱۴ ۱۲:۵۷ بعد از ظهر

بلاغت

محمد منتظرالقائم
محمد منتظرالقائم
۱۴۰۲-۰۹-۰۸ ۹:۵۵ بعد از ظهر

با سلام استاد خیلی خوب درس میدهند ولی حاشیه زیاد دارند. منتظرالقائم

محمد حسین
محمد حسین
۱۴۰۲-۰۱-۱۸ ۶:۵۸ بعد از ظهر

بلاغت

yhya
yhya
۱۴۰۱-۱۰-۲۸ ۹:۰۷ قبل از ظهر

سلام و عرض ادب خدمت تمامی دست اندرکاران وبسایت و تمامی اساتید و طلاب گرامی می خواستم نکته ای رو عرض کنم امیدوارم که مورد نظر قرار بگیره ببینید ما هر سایت مذهبی یا علمی رو که می بینیم معمولا برای دانلود مطالب باید جان فدا کرد تا مطالب رو دانلود کرد. بیست صفحه رو باید طی کرد و … تا به صفحه دانلود رسید. لطفا اگر ممکن است لینک مستقیم دریافت فایل رو بگذارید که کاربر بتونه بدون فوت وقت با انتخاب کل صفحه و با نرم افزار idm همه فایل های درس ها رو در ده تا بیست… بیشتر بخوانید

111.JPG
عزیزی
عزیزی
۱۴۰۱-۰۲-۲۲ ۲:۱۷ قبل از ظهر

تمام کتاب هست به جز باب ثالت ، فی الکنایه و تعریفها و انواعها

تکتم
تکتم
۱۴۰۰-۱۲-۰۸ ۹:۱۶ بعد از ظهر

آدرس ایتای ایشون و میشه بدین؟

تکتم
تکتم
۱۴۰۰-۱۲-۰۸ ۹:۱۵ بعد از ظهر

سلام علیکم.صوت مبحث ثالث مجاز عقلی نیست

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۱۲-۱۲ ۱۰:۵۶ بعد از ظهر
پاسخ به  تکتم

علیکم السلام.. استاد همین فایل ها رو دادن که روی سایت قرار داده بشه.. از خودشون پیگیری بفرمایید.. @r_rasel

محمد عبدی
محمد عبدی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۷:۴۲ قبل از ظهر

خدا خیرتون بده

مهدی
مهدی
۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

با سلام. چرا صوتهای بحث مجاز که مهمترین بحث جواهر هست ناقصه و فقط به مجاز لغوی مرسل پرداخته شده‌؟

نوید
نوید
۱۴۰۰-۰۹-۱۸ ۷:۳۹ قبل از ظهر

سلام ممنون از لطفتون صوتهای علم بدیع رو از کجا میتونیم گیر بیاریم؟

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۱ ۴:۴۹ بعد از ظهر
پاسخ به  نوید

علیکم السلام… الان در کانال پیام رسان ایتای ایشون بارگذاری شده .. ایشالا به زودی در سایت هم بارگذاری میشه

احمد
احمد
۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۶:۵۶ قبل از ظهر
پاسخ به  محسن بهرامی

سلام. میشه آدرس کانال ایتای ایشون که صوتها توش بارگزاری شده رو بگذارید؟

محمد عبدی
محمد عبدی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۷:۴۲ قبل از ظهر
پاسخ به  محسن بهرامی

سلام علیکم میشه آدرس کانال ایتا استاد رو به من بدید؟؟

محمد عبدی
محمد عبدی
۱۴۰۰-۰۸-۲۴ ۷:۴۶ قبل از ظهر

سلام علیکم
صوت های باب بدیع رو بارگذاری نمیکتید؟؟

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۱ ۴:۵۴ بعد از ظهر
پاسخ به  محمد عبدی

علیکم السلام… ان شاء الله به زودی…

علیرضا
علیرضا
۱۴۰۰-۰۸-۰۹ ۸:۲۹ قبل از ظهر

سلام لطفا مابقی صوتهای تدریس را هم بارگزاری کنید…

امین
امین
۱۴۰۰-۰۷-۱۱ ۱:۳۰ بعد از ظهر

سلام
لینک مربوط به جلسه شماره ۸ خراب است.
تشکر بابت زحمات شما

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۱ ۵:۱۲ بعد از ظهر
پاسخ به  امین

سلام..بررسی شد مشکلی نداشت

محمدجواد امیراحمدی
محمدجواد امیراحمدی
۱۴۰۰-۰۶-۰۹ ۷:۴۶ بعد از ظهر

با تشکر از زحمات شما. لینک دانلود جلسه ۸ خراب است. جلسه ی ۴۸ و ۴۹ هردو لینک دانلود واحدی دارند و هردو جلسه ۴۸ هستند.

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۲ ۸:۱۷ قبل از ظهر

علیکم السلام .. الحمدلله اصلاح شد…ممنون از تذکرتون

محمدجواد امیراحمدی
محمدجواد امیراحمدی
۱۴۰۰-۱۰-۱۵ ۸:۲۱ قبل از ظهر
پاسخ به  محسن بهرامی

خیلی متشکر

مخمد
مخمد
۱۴۰۰-۰۵-۳۰ ۹:۴۵ بعد از ظهر

صوت ۸ بارگزاری نشده است؟؟؟

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۲ ۷:۰۹ بعد از ظهر
پاسخ به  مخمد

علیکم السلام.. الحمدلله پیوند اصلاح شد… ممنون از تذکر