دانلود صوت تدریس جلد دوم کتاب تفسیر آموزشی توسط استاد روح الله راسل زید عزه

0
1351
۴
(۸)

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله چند سالی است تدریس تفسیر قرآن کریم در حوزه های علمیه در حال رونق گرفتن است. در ادامه دروس جلد دوم کتاب تفسیر آموزشی با تدریس استاد روح الله راسل زید عزه تقدیم طلاب عزیز و انقلابی می گردد:

تدریس جلد دوم کتاب تفسیر آموزشی توسط استاد روح الله راسل زید عزه

۱ مقدمه۱و۲ برای ورود به تفسیر آموزشی دریافت
۲ مقدمه۳ برای ورود به تفسیر آموزشی دریافت
۳ مراحل۱و۲ فهم ادبی آیه ۱۴۲ بقره دریافت
۴ مراحل۳و۴ فهم ادبی آیه ۱۴۲ بقره دریافت
۵ قدم۴ فهم ادبی آیه۱۴۲بقره-چندبحث علوم قرآنی دریافت
۶ تکمیل قدم۴ فهم ادبی آیه۱۴۲بقره-چند بحث ادبی دریافت
۷ قدم۵ فهم ادبی آیه ۱۴۲ بقره دریافت
۸ ادامه قدم ۵ فهم ادبی آیه ۱۴۲ بقره دریافت
۹ اتمام قدم ۵ فهم ادبی آیه ۱۴۲ بقره دریافت
۱۰ شروع درس ۱تفسیر آموزشی جلد۲ دریافت
۱۱ اتمام آیه ۱۴۲ بقره از کتاب دریافت
۱۲ بیان ثمرات تغییر قبله-حقیقت اسلام دریافت
۱۳ ترجمه آیه ۱۴۳ بقره تا عبارت لنعلم دریافت
۱۴ توضیح جامعی از باب اشراب ادامه ترجمه۱۴۳ بقره دریافت
۱۵ اتمام ترجمه آیه ۱۴۳ بقره دریافت
۱۶ اتمام بحث لغت آیه ۱۴۳ بقره دریافت
۱۷ تفسیر آیه ۱۴۳ بقره و نقد کتاب و تقریر نظر المیزان دریافت
۱۸ اتمام آیه ۱۴۳ بقره دریافت
۱۹ استدراکات بر آیه ۱۴۳ بقره مباحث فقه الحدیث و رجال بحثی در مدلول قد دریافت
۲۰ ترجمه صدر آیه ۱۴۴ بقره دریافت
۲۱ اتمام ترجمه آیه ۱۴۴ بقره دریافت
۲۲ اتمام درس اول تفسیر آموزشی دریافت
۲۳ صفحه۳۰و۳۱ جلد۲تفسیر آموزشی-۱۴۵و۱۴۶بقره دریافت
۲۴ صفحه۳۲و۳۳ جلد۲ تفسیر آموزشی-۱۴۶بقره دریافت
۲۵ صفحه۳۴و۳۵ جلد۲تفسیرآموزشی-آیه۱۴۶و۱۴۷بقره دریافت
۲۶ صفحه۳۶و۳۷ جلد۲تفسیرآموزشی-آیه ۱۴۷تا۱۴۹ بقره دریافت
۲۷ صفحه۳۹تا۴۳جلد۲تفسیرآموزشی-آیات۱۵۰و۱۵۱بقره دریافت
۲۸ صفحه۴۴تاآخردرس۳تفسیرآموزشی-جلد۲ دریافت
۲۹ درس۴جلد۲تفسیرآموزشی-ص۴۸تا۵۱-آیه۱۵۴و۱۵۵بقره دریافت
۳۰ درس۴جلد۲تفسیرآموزشی-ص۵۲تا۵۶-آیات۱۵۶تا۱۵۸بقره دریافت
۳۱ درس۵جلد۲تفسیرآموزشی-ص۵۷تا۶۰-آیات۱۵۹و۱۶۰بقره دریافت
۳۲ درس۵جلد۲تفسیرآموزشی-ص۶۰و۶۱-آیه۱۶۱و۱۶۲بقره دریافت
۳۳ درس۵جلد۲تفسیرآموزشی-صفحه۶۲تا۶۴-آیه۱۶۳و۱۶۴بقره دریافت
۳۴ درس۶جلد۲تفسیرآموزشی-صفحه۶۶تا۷۲-آیات۱۶۵تا۱۶۷بقره دریافت
۳۵ درس۶جلد۲تفسیرآموزشی-صفحه۷۲تا۷۴-آیه۱۶۸بقره-بحث مفصل دریافت
۳۶ درس۷جلد۲تفسیرآموزشی-صفحه۷۵و۷۶-آیه۱۶۹بقره دریافت
۳۷ درس۷جلد۲تفسیرآموزشی-ص۷۶تا۸۰-آیات۱۷۰و۱۷۱بقره دریافت
۳۸ درس۷جلد۲تفسیرآموزشی-صفحه-ص۸۰و۸۱-آیه۱۷۲بقره دریافت
۳۹ درس۷ج۲تفسیرآموزشی-ص۸۱تا۸۴-آیه۱۷۳بقره دریافت
۴۰ درس۸ج۲تفسیرآموزشی-ص۸۵تا۸۷-آیه۱۷۴بقره دریافت
۴۱ درس۸ج۲تفسیرآموزشی-ص۸۷تا۸۹-آیه۱۷۵و۱۷۶بقره دریافت
۴۲ درس۸ج۲تفسیرآموزشی-ص۸۹تا۹۲-نیمی از آیه۱۷۷بقره دریافت
۴۳ درس۹ج۲تفسیرآموزشی-ص۹۳تا۹۵-اتمام آیه۱۷۷بقره دریافت
۴۴ درس۹ج۲تفسیرآموزشی-ص۹۵-نیمی از آیه۱۷۸بقره دریافت
۴۵ درس۹جلد۲تفسیرآموزشی-ص۹۵تا۹۸-آیه۱۷۹بقره دریافت
۴۶ درس۹جلد۲تفسیرآموزشی-ص۹۸تا۱۰۱-آیات۱۷۹و۱۸۰بقره دریافت
۴۷ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۰۱و۱۰۲-آیه۱۸۰بقره دریافت
۴۸ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۰۳و۱۰۴-آیه۱۸۱بقره دریافت
۴۹ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۰۴و۱۰۵-آیه۱۸۲بقره دریافت
۵۰ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۰۶-آیه۱۸۳بقره بحثی درباره امام عصر عج دریافت
۵۱ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۰۷و۱۰۸-آیه۱۸۴بقره دریافت
۵۲ درس۱۰ج۲تفسیرآموزشی-آیه۱۸۴بقره مباحث متفرقه فراوان در مورد علوم قرآن و تاریخ حوزه دریافت
۵۳ درس۱۱ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۱۰تا۱۱۳-آیه۱۸۵بقره دریافت
۵۴ درس۱۱ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۱۴تا۱۱۶-آیه۱۸۶بقره دریافت
۵۵ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۱۷-آیه۱۸۷بقره-قسمت ابتدای آیه-مسائل مهم آمیزش و خانواده دریافت
۵۶ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-کلیاتی پیرامون نگاه اسلام به مسائل جنسی دریافت
۵۷ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۱۷-اتمام ترجمه قسمت اول آیه ۱۸۷ دریافت
۵۸ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۱۸و۱۱۹-اتمام توضیحات قسمت اول آیه ۱۸۷ دریافت
۵۹ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۰تا۱۲۲-نیمه دوم آیه ۱۸۷ بقره دریافت
۶۰ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۲-ابتدای آیه۱۸۹بقره-بحثی جامع درباره امر به معروف دریافت
۶۱ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-استدراک بر آیه۱۸۷بقره-بحث لیلة و لیل در این آیه دریافت
۶۲ درس۱۲ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۲تا۱۲۴-آیه۱۸۸بقره دریافت
۶۳ بحثی مفصل درباره آیه۱۸۷بقره-لیلة و لیل دریافت
۶۴ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۶و۱۲۷-آیه۱۸۹بقره دریافت
۶۵ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۸و۱۲۹-آیه۱۹۰بقره دریافت
۶۶ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۲۹تا۱۳۱-آیه۱۹۱بقره-بنیان های اعتقادی قتال و جهاد دریافت
۶۷ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۳۱تا۱۳۳-آیه۱۹۲و۱۹۳ دریافت
۶۸ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۳۴تا۱۳۶-آیه۱۹۴بقره دریافت
۶۹ درس۱۳ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۳۶تا۱۳۸-آیه۱۹۵بقره دریافت
۷۰ درس۱۴ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۳۸تا۱۴۴-آیه۱۹۶بقره-مباحث مهمی در تاریخ صدر اسلام دریافت
۷۱ درس۱۵ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۴۴تا۱۴۶-آیه۱۹۷بقره دریافت
۷۲ درس۱۵ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۴۷تا۱۴۹-آیه۱۹۸و۱۹۹بقره دریافت
۷۳ درس۱۶ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۵۱تا۱۵۳-آیه۲۰۰بقره دریافت
۷۴ درس۱۶ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۵۳تا۱۵۵-آیه۲۰۱و۲۰۲بقره دریافت
۷۵ درس۱۶ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۵۵تا۱۶۰-آیه۲۰۳و۲۰۴بقره دریافت
۷۶ درس۱۷ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۶۱تا۱۶۴-آیه۲۰۵و۲۰۶بقره دریافت
۷۷ درس۱۷ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۶۴تا۱۶۷-آیات۲۰۷تا۲۰۹ دریافت
۷۸ درس۱۸ج۲تفسیرآموزشی-ص۱۶۹تا۱۷۲-آیه۲۱۰و۲۱۱بقره دریافت
این مطلب هم خواندنیه:  دانلود فایل ایکسمایند و پی دی اف نموداری محتوا محور کل قرآن کریم

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۴ / ۵. تعداد رای: ۸

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها