گزارش گروه های فعال مدرسه

۰

جایگاه ویژه و شیوه تحصیل لمعه در مسیر اجتهاد

۳

سلسله جلسات الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه معصومیه، جلسه دوم، حجت الاسلام کشوری

حجت الاسلام صرامی
۴

سلسله جلسات الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه علمیه معصومیه، جلسه اول، حجت الاسلام صرامی

۰

سلسله جلسات الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه علمیه معصومیه برگزار میشود

۳۸

سلسله جلسات استاد حسین بغدادی با موضوع روش تحصیل عمیق پایه اول حوزه های علمیه

۰

چهارمین جلسه کارگروه «طلبگی تا اجتهاد»، نزد ریاست محترم، معاونتِ تهذیب و معاونت تبلیغ مدرسه علمیه معصومیه سلام الله علیها، برگزار گردید

۱

جلسه سوم کارگروه «طلبگی تا اجتهاد» با موضوع اهمیت و ضرورت کارِ جمعی برگزار گردید

۷

دومین جلسه کارگروه «طلبگی تا اجتهاد» در مدرسه علمیه معصومیه (سلام الله علیها) برگزار گردید

گروه طلبگی تا اجتهاد، فعالیت خود را از سال 93 آغاز کرد
۱۱

معرفی گروه «طلبگی تا اجتهاد»

۱۹

اولین جلسه هسته مرکزی کارگروه «طلبگی تا اجتهاد» در مدرسه علمیه معصومیه (س) برگزار گردید